Volume : II, Issue : XII, December - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Pradip Jadav Medical Sci
Dr. Mandar P. Baviskar, Dr. Vaishali D. Phalke, Dr. Deepak B. Phalke Medical Sci
Dr. Jagruti M. Shah, Dr. Santwan B. Mehta, Dr. Riddhi B. Shah, Dr. Swati Thakkar Medical Sci
Lt Col Debasis Bandopadhyay, Anshul Sharma, Shweta Birla, Arundhati Sharma Medical Sci
Dr. Vela D Desai, Dr. Sahil Maghu Medical Sci
Rajesh Kumar Chandel , Raheel Mushtaq, Sheikh Shoib Medical Sci
Dr Ajay M Bhandarkar , Dr Rukma Bhandary, Dr Suraj S Nair Medical Sci
Dr. Satishchandra K. Kadikar, Dr. Meha Patel, Dr. Aayudh Joshi Medical Sci
Dr. Dhaval J Patel, Dr. Yatin J Desai Medical Sci
Dr. Pratibha Chauhan, Dr. Girdharee Lal Saini Medical Sci
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. V. Ramesh, Ponmozhi R, Bharath J. K Commerce
Sanjay Kanti Das , Dr. A. Ibemcha Chanu Commerce
Nagesh Salimath, Chandrashekar. V. Gudada Comp Sci
Satish Kumar, Nagesh Salimath Comp Sci
Dr. M. V. Raghavalu Economics
N. Subramanian, Dr. A. Veliappan Education
Wani Rashid Ashraf Geography
Tapos Kumar Goswami Geology
Dr. Ranjit Kaman, Mohendra Doley History
Dr. G. Chenna Reddy Literature