Volume : III, Issue : XII, December - 2014

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
S. Velvizhi, M. Vijipriya Biochemistry
Dr. Tabassum Akhtar, Prof. Masood Alam Environmental Science
Navdeep Kaur Sodhi, Kamalpreet Kaur, Dilawarjit Kaur Medical Science
Elaine P Macomb Arnp, Melanie L Blair Arnp, Susana Ashby Rn, Mohamad H Yamani, M. D. Medical Science
Dr D. B Borkar, Dr Reeta Dhar, Dr Neha Punjabi Medical Science
Dr. Nikhil Verma, Dr. Neelam Raval Medical Science
Dr. Vengadakrishnan. K, Koushik. A. K Medical Science
Dr. Seema Gupta, Dr. Shilpi Sahu, Dr. Mohsin Kamaal Medical Science
Dhritiman Chanda, Sharma, G. D, D. K. Jha, M. Hijri, F. Al Amp Ndash Otaibi Microbiology
Prabhat Kumar Mishra, Firoz Naem Khan Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Chakradhar Behera Arts
Dr. Sangappa Rampure Commerce
Dr. Selim Chisti, Kalpita Ray Economics
Dr. Avinash De Sousa Education
Arvind Hardiya, Sheetesh Sad Engineering
Dr. K. Ravichandrudu, P. Suman Pramod Kumar, K. Seshu Engineering
T. Ashajyothi, Dr. L. Umadevi, V. Kavitha Kiran Home Science
A. Prabu Asirvatham, Dr. N. Mohan Management
Dr. M. Veeraselvam Management
Roshan Lal Mathematics