Volume : X, Issue : II, February - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Nivedita Roy Choudhary, Sweta Suman, Dipak Pal, Aparajita Das Pal, Bobby Paul, Lina Bandyopadhyay Community Medicine
Dr. Anuprita Shirish Salvi, Dr. Sangeeta Patankar Dental Science
Ankit Arora, Padmaja Sharma, Sonali Kapoor, Priyal Shah, Dulari Parekh Dental Science
Dr. Neha Purohit, Dr. Brijesh Parmar, Dr. Yogesh Patel Dermatology
Giridhar Reddy Banda, Pranhita V, Lrs Girinadh Gastroenterology
Dr. B. N. Anandaravi, Dr. Puneeth. D. N General Surgery
Dr Avtar Singh Dhanju, Dr Ajay Chhabra Medicine
Priyanka Chaturvedi, Kalpana Chauhan, Ankita Gupta, Mehak Manro, Anita Pandey Microbiology
Dr. Ravindra Kumar Barnawal, Dr. Anita Raj, Dr Ashok Kumar Sharma, Dr. Prof Manoj Kumar Microbiology
Mr. C. Munisankar Reddy, Dr. Vinod Kumar Rai Microbiology
Dr. Jyoti Sharma, Mousami Lendhe Nursing
Dr. Deepthi B. C, Prof. Manisha Sahu, Dr. Pratibha Jena Obstetrics & Gynaecology
Dr. Anshuman Kumar, Dr. Surya Udai Singh, Dr. Manhit Singh Lehl Oncology
Dr. S. Vasundara, Dr. V. M. V. R. V. Prasada Rao Ophthalmology
Dr. Utkarsha Singh, Dr. Major Gen. S. K. Nema, Dr. Priyanka Saxena, Dr. Avnish Gaur Pathology
Ajit Kumar Shrivastava, Santosh Kumar Roy, Prema Ram Choudhary Pediatrics
Chetna Ashok Shamkuwar, Manohar M. Bende, Avisha A. Madavi Pharmacology
S. Saradha, M. Chokkalingam, A. Ruckmani, R. Arunkumar Pharmacology
Dr. Md Haider Ali, Dr. Ghazi Sharique Ahmad Physiotherapy
Dr. Ashish Choudhary, Dr Krishna Naik Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT     Subject