Volume : IX, Issue : I, January - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Abhishek Sinha, Rinku Garg Physiology
Dr. Anand P. Ambali, Dr. Pranay Kumar R. P General Medicine
Anil Sharma, Shalini Dash Paediatrics
Dr. Sandip Sen, Dr. Indranil Datta, Dr. Naveen Geddam, Dr. Anjan Kumar Das Neonatology
Dr. Ankita Shah, Dr. Anagha Joshi, Dr. Aakash Vaswani, Dr. Amol Rathod Radiodiagnosis
Devalla Anusha, Wani Reena J Gynaecology
Ms. Deepa. K. Nair, Dr. B. Shanthi, Dr. Supriya Simon A, Dr. V. S. Kalai Selvi Biochemistry
Dr. Baisakhi Maji, Dr. Jadab Ch. Sardar, Dr Pankaj Kumar Mandal Community Medicine
Gs Chowdhary, Kunal Kishore, Garvit Bagga Oncology
Dr Stani Mathew, Dr Lawrence Mathias Orthopaedics
Dr. Macnol Afonso, Dr. Amarnath Munoli, Dr. Jinisha Bhanushali Plastic Surgery
Dr. Rahul Sood, Dr Jasmin Das, Dr Ashu Mathai Nephrology
Asmita Desai, P. Patro, Rakesh D. , Shilpi Sahu Pathology
Dr Daneshwari Koshti, Dr Arvind Shetti, Dr Anjana Bagewadi, Dr Anuradha Patil Dental Science
Dr. Debabrata Das, Dr. Somedeb Gupta Ophthalmology
Dr. Jyothi Vybhavi V. S. Physiology
Dr. Shashikant Raghunath Mane Radiology
Dr. Pallavi Ajankar Surgery
Dr. Supantha Chatterjee, Dr. Sukesh Das Epidemiology
Dr. Dinesh Gadekar, Dr. Ajit Damle, Dr Atul Desale, Dr. Tushar Baheti Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject