Volume : VIII, Issue : VII, July - 2019

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Akshata Sherikar, Nupoor S. Kulkarni Oncology
Anindita Sengupta, Shyama Bandyopadhyay, Dhiman Basu, Arunabha Sengupta, Debarshi Jana ENT
Deepika Poonia, Anita Mahajan, Sabah Yaseen Shah, Sabita Mishra Anatomy
Dr Rashid Ahmad Khan, Dr Arun Kumar Pandey, Dr Soni Rani Community Medicine
Dr Bhavna Garg, Dr Kamlesh Kumar Gupta Gynaecology
Shubhakaran Khichar, Amita Bhargava, Pankaj Awasthi, Ankita Bajpai Neurology
Dr. Pankaj V Raval, Dr. Parijat N. Goswami Microbiology
Zafar M Ansari, Shamama Nishat, Mohammad Nasiruddin Pharma
Dr. Anupam Baske, Dr. Gopal Chandra Mondal Anatomy
Dr. Deepak Jain, Dr. Pankaj Kumar Saini Neurology
Dr. S. Thirumurugan, Dr. G. Ravishankar, Dr. Tamilselvan Cardiology
Monoj Mukherjee, Siddhartha Das ENT
Dr. Suvinay Saxena, Dr. Dinesh Prajapati, Dr. Mrugesh Doctor, Dr. Hemant Patel Radiodiagnosis
Hironmoy Roy, Kuntala Ray Anatomy
Dr. Subhasree B. S, Dr. S. Arun Karthikeyan, Dr. Jayakar Thomas Dermatology
Chanda Ram, Chetan Shukla, Manish Singh Chauhan Anaesthesiology
Dr. Purba Mukherjee, Dr. Atindra Kumar, Dr. Sudeb Roy Microbiology
Dr. Pranay Pradeep Pardeshi, Dr. Ashok Mehta, Dr. Rajesh Valand, Dr. Ritesh Gupta, Dr. Amit Patil Head & Neck Oncology
Dr. Saumil Desai, Dr. Darshan Thummar Radiology
Ravi Vishnu Prasad, Kumar Abhishek, P K Agarwal Cardiology
TABLE OF CONTENT     Subject