Volume : II, Issue : VI, June - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
J. A. Lone, F. A. Lone, M. R. Suseela Environment
Dalip Kumar, Junaid Ahmed, Surat Singh Environment
P. Seshabala, K. Mukkanti Environment
Dr R T Borse, Dr Preetamkumar Jain Medical Sci
Dr Beena Patel, Dr Nilesh Patel, Dr Kalpesh Hansora, Dr Mahesh Choudhary. Medical Sci
Dr. Daya Prakash , Dr. Pratibha Gupta, Dr. Jp Srivastav Medical Sci
Dr. T. Angeline, Dr. Aj. Asirvatham , Dr. W. Isabel Medical Sci
Dr Sanjiv V Choudhary, Dr Taru Aghi, Dr Shweta Mohod, Dr S N Mahajan Medical Sci
Shashikant Limbachiya, Saurabh Gandhi, Nipa Dalal, Madhavi Raibagkar Medical Sci
K. Chandrasekhar, J. Pramoda Kumari Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject
A. Senthil Kumar, Dr. S. Mohan Commerce
Dr. R. Maregoud, Ashokreddy B. Patil Commerce
Sridevi Comp Sci
Payaswini P, Dr. Manjaiah D. H Comp Sci
Dr. B. Vanitha, P. Manimalathi Economics
Dr. P. V. Deshmukh Economics
Mr. Sonjoy Mondal, Dr. Nityagopal Mondal, Dr. Birbal Saha Education
Ms. Smita B. Bhatt English
G. B. Sabari Rajan , A. Saranya Finance
Dr. Sujatha P, Janardhanam Pvs Geography