Volume : IV, Issue : VI, June - 2015

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Mohammad Rashid, Rajesh Kumar Suman Medical Science
Lavanya. J, Dr. M. Sasirekha Medical Science
Dr. Ashwin Shetty, Dr. Arjun Ballal, Dr. Y Nishanth Shetty, Dr. Nikil R Bhat, Dr. H. Ravindranath Rai, Medical Science
Ms. Gincy Peter, Mrs. Shwetha Rashmi, Mrs. Bridget D Rsquo Silva Medical Science
Ratnani . R, Ratnani . D Medical Science
Dr. Jayanthi . G, Dr. Malini Shariff Medical Science
Jawad Islam T, Sushil Yadav, Rahul P. Kotian Medical Science
Dr. Aamani M, Dr. Kalyan Kandra, Dr. R. Somasundara Babu Medical Science
Dr. K. Ranjith Babu, Dr, Mohit Malge, Dr. Meenakshi S. Sable, D. Pavani Medical Science
Chumi Khanikar, Sorokhaibam Sureshkumar Singh Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject
Jyotsana Tyagi, Krupa Shah, Bhoomi Sastri, Mahesh Sharma, Rakesh Rawal Biotechnology
Chamarthi Naga Raju, Paandreti Vedavathi Chemistry
Kirti Vijayvargia Engineering
Venkata Sheshanna Kongara, Dr. D. Punyasesudu Engineering
Priyanka R. Khot Engineering
B. Vani, Dr. P. D. Arumairaj Engineering
Dr. Rinki Rola Management
Ravindra M. Jadav Physics
Piyush Dubey, Garima Singh Kathait, Dr. Anita Puri Singh Psychology
Uttam Kumar Zoology