Volume : IV, Issue : III, March - 2015

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Xavier Riaud Medical Science
Dr. S. Ramesh Kumar, Dr. R. Vasanthageethan, Dr. G. Sivakumar Medical Science
Dr. Neeta P. Pradhan, Dr. Shreepad M. Bhat Medical Science
Dr Prajwal K Rao, Dr Kishan Shetty Medical Science
Dr. R. S. Umadevi, Dr. Tripti Choudhary Medical Science
Dharmendra Kumar Mekle, Somnath Raghuvanshi Medical Science
Dr. Gaurav Verma M. D. S. , Dr. Mrinal Kumar B. D. S Medical Science
Dr Jayna D Devalia, Dr Jatin D Chhaya, Dr Hitesh L Bhabhor, Dr Ullas H. Machhar Medical Science
Dr. Qadir Fatima, Dr. Rashmi Jain, Dr. Sharanbasu, Dr. La Gauri Medical Science
Basanti Brar, Joginder Singh Duhan, Pankaj Rakha Pharmaceutical Science
TABLE OF CONTENT     Subject
P. P. Talware, P. M. Yeole Chemistry
Dr P V Nayak, Commerce
Mrs. Reema Surve Commerce
Purabi Mahanta, Krishna G Bhattacharyya Engineering
Sk. Nasim Ali History
Ankit Gandhi, Dr. Ashvin Solanki Management
Rajput Vijay Bhai, Mahendra Bhai Management
Dr. Sadeq Al Hamouz, Prof. Dr. Reyadh Naoum, Omar Al Sadoon Mathematics
Prasannakumar E M Philosophy
Krishnamurthy. V. S, Sampathkumar Psychology