Volume : XI, Issue : V, May - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sushant Satya Priya, Dr. Anshuman, Dr. Krishna Kumar Anaesthesiology
Dr Manju Sharma, Dr Anju Mittal, Dr Akshay Sharma, Dr Sangeeta Jain Sharma Biochemistry
Dr Prof Narender S Jhajhria, Dr Hareesh Mukri, Dr Tabang Nyitan, Dr Md Ghazanfar, Dr Aayush Richhariya, Dr Prof Palash Aiyer, Dr Prof V. Grover, Dr Prof V. K. Gupta Cardiovascular
Dr. Shreyas Kumar Patel, Dr. Iti Sharma, Dr. Naga Mohana Raghava Mounica Bhamidipati Dentistry
Dr. Pramod Kumar, Dr. Richa Angik Dentistry
Jitendra Chouhan, Animesh Choudhary, Jogesh Kumar Vishandasani, Anchal Agrawal, Neelima Singh Endocrinology
Mr. Asadahamad Riyajahamad Momin, Dr. Praveen Subravgoudar Mental Health Nursing
Dr Usha Banerjee, D. Maryline Flinsi Nursing
Dr. Shyamsundar. B, Dr. Vinay Raju, Dr. Sanjana Kumar Obstetrics & Gynaecology
Dr. Kasturi Donimath V, Dr. Kavya Bhat V, Dr. Sanjana. K Obstetrics & Gynaecology
Dr. Udal Yadav, Dr. Chandra Prakash, Dr. Ajeet Kumar Gandhi, Dr. Madhup Rastogi, Dr. Nuzhat Husain Oncology/radiotherapy
Dr Abhijit Kumar Handique, Dr Arundhati Handique Ophthalmology
Dr. Akash Prakash Singh, Dr. Preeti Bhattacharya, Dr. Shivani Singh, Dr. Anil Kumar Chandna Orthodontics
Yogendra Kumar Pareek, Mukeshi Meena, Sunita Agarwal, Giriraj Prasad Trivedi, Ramlakhan Meena, Shashank Nath Singh Otorhinolaryngology
Tripathi Jayati, Singh Yogesh, Srivastava Arvind Pathology
Jeevaraj Giridharan, Ronald. J. Bosco, Madhu Balaji. S Pathology
Anu Mishra, Shilpi Mishra, Ashish Mishra, Jaya Shukla Pharma
Jaya Shukla, Ashish Mishra, Shilpi Mishra, Anu Mishra Pharmacology
Dr. Amit Disawal, Dr. Sachin Kanoje, Dr. Deoyani Sarjare Radio-diagnosis
Dhruv Bhargava Technology
TABLE OF CONTENT     Subject