Volume : II, Issue : XI, November - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Brindha B, Vidyalakshmi R, Prashanthi Devi M Environment
Kanagapriya M, Palaniappan N, Sucilathangam G Medical Sci
Amudha Vp, Ramnath R, Palaniappan N Medical Sci
Dr. Vivek Mittal, Dr. Archana, Dr. Amrita Gupta, Dr. Uma S, Dr. Vidhi C, Dr. Avinish S, Dr. Pallav Medical Sci
Anoop Kr. Singh, Rachana Agrawal, Vikas Mittal, Anumita Sinha, Pallav Agarwal Medical Sci
Dr Radhika Nb, Dr Col Retd Sk Ojha, Dr Sachin B Mangalekar, Dr. Nandakishore Reddy, Maj Satisha Ts, Dr. Laxmi H Medical Sci
Zainab Jawdat Musa Medical Sci
Dr. Astha A. Jain, Dr. Maulik D. Patel, Dr. C. A. Pensi Medical Sci
Dr. Anish Khanna, Dr. Savita Jain Medical Sci
Dr. Praful Bambhroliya, Dr. Dipal K Jethwa, Dr Darshan Chauhan, Dr. Shah Vijay Medical Sci
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Bibhuti Prasad Barik Bioinformatics
N. Sathiya Commerce
P. B Reddy, Shalini Chennamaraju. , Morusu Siva Sankar Commerce
Dr. Chandrashekar. M. B Comp Sci
Satish Kumar, Nagesh Salimath Comp Sci
Dr. Pallavi. S. Kusugal, Dr. Nagaraja. S Economics
Savitha C, Dr. S. Mahendrakumar Economics
Dr. B. Yella Reddy, Dr. T. I. Nagarjuna, Dr. M. Sateeshnadha Reddy Education
Dr. Kotreshwaraswamy A. Surapuramath Education
R. Jayanthi, Dr. G. Singaravelu Education