Volume : II, Issue : IX, September - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Asha Joshi, Dr. Sadanand Joshi, Dr Kunal Sadanand Joshi Medical Sci
Dr Chirag Samaliya, Dr Mayur M Patoliya, Dr Vivek Kaul, Dr Alpesh Prajapati, Dr Gargi Bhavsar Medical Sci
Dr. Safiya I. Shaikh, Dr. Rohini Dattatri Medical Sci
Khan M. Faizan, Chorsiya Varsha, Ahmad Shahnawaz Medical Sci
Satish D. Patel, Alpesh J. Patel, Urvesh D. Patel, A. M. Thaker Medical Sci
Mahesh. R. Gowda, K. S. Meena, Preeti Srinivasa, Harish. B Medical Sci
Dr. Y. N. Umraniya, Dr. H. H. Modi, Dr. H. K. Prajapati Medical Sci
Dr. Junaid Ahmed, Dr Richa Gaba, Dr. Nandita Shenoy, Dr Ceena Denny E, Dr. Almas Binnal Medical Sci
Eugene S. Attakpa, Alphonse Sezan, Lamine Baba Moussa, Bialli Seri Medical Sci
Upasana Sharma, K S Meena Iyer Medical Sci
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Mrs. Padmasani, Mrs. R. Vijayalakshmi Commerce
K. S. Kavitha, Dr. P. Palanivelu Commerce
Sonam Mittal, Reena Saini Comp Sci
Uma Garg Comp Sci
M. Srikala Economics
Shakti Kumar Economics
Dr S. S. Motebennur, Dr. S. S. Talavar, Dr. M. L. Uppar Geography
Mr. Vinod Kumar Singh, Dr. Meera Library Sci
S. Syed Ahamed, Dr. A. Ravi Management
Tania Mahapatra Management