Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Santanu Kumar Dash, Dr. Shovan Kumar Rath, Dr. Ajay Kumar Bakhla Anaesthesiology
Dr. Priyanka Poddar, Dr. Rajiv Kumar Gupta, Dr. Narendra Kumar, Dr. Kunwarjeet Singh, Dr. Shashank Kakkar Dental Science
Dr Vishal Dave, Dr Mohit Ruparel, Dr Suktara Sharma Ent
Kashyap Nitin, Sharma Nitin, Singha Subrat, Minal Wasnik, Patel Vivek General Surgery
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Vilas Namdeo Kurude, Dr Ph Kokate, Dr. Divya Saha, Dr Ekta Kumari Jha Medical Science
Dr Madhu Kumar, Dr Rashmi Kushwaha, Dr Malti Kumari Maurya, Dr Geeta Singh, Prof. Reema Kumari Medical Science
Dr. Hendge Ramchandra Dattatray, Dr. Mrs Bhanu Devi Ophthalmology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
TABLE OF CONTENT
Bhavsar Tushar M, Dr. Sonia Singla, Dr. Snehal Maheshkar Commerce
M. Radha, S. Uma Devi Commerce
Prof. Dr. Bharat J. Acharya Commerce
Prof. Sheetal Amol Nafde Commerce
Mr. D. B. Natesh, Dr. H. M. Chandrashekar Economics
Mansi Bhavsar Engineering
Dr. Rizwana Atiq Management
S. Felin Bimba, Dr. S. Kaliyamoorthy Management
Ann Shine Paul, P Yuvaraj Pharmacology
Dr. V. A. Manickam, Aneesh Rajappan Physical Education