Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bidhan Ch. Das, Tirtha Chaliha Pathology
Razi Ahmad, Sana Rehman, Faran Naim, Mohammad Asad Pharmacology
Jain R V GYNAECOLOGY
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr. Saripalli Ammaji, Dr. Akkidas. Suvarchala, Dr. Yogesh Surgery
Dr. Amit Kumar, Dr. Naresh Jyoti, Dr. Rashmi Physiology
Rajesh Chetiwal, R. K. Bhimwal Medicine
Sanjay R. Talwelkar, Viral R. Jethava Pathology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
TABLE OF CONTENT     
Devender Kumar Library
Mansi Bhavsar Engineering
Dr. Vinay Goyal, Dr. P. N. Mishra, Ca Subhash Mathur Management
Dr. Ch. Sonia Devi Economics
Dr. D. Anbugeetha Management
Dr. K. Vinodha Devi Economics
Boyapally Ashok, K. Maruthi Rao, J. Swaraj Earth Science
Mrs. Pranjali Singh Management
Jiji. P. G, Subin. M. P Botany
Dr. Neena Aneja Social Science