Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Santanu Kumar Dash, Dr. Shovan Kumar Rath, Dr. Ajay Kumar Bakhla Anaesthesiology
Dr. Ruchi Verma, Dr. Swati Nair Ent
Samarasinghe A. S, Chathuranga L. S, Niyas S. M. M General Surgery
Dr Pankaj Kumar Verma, Dr Amit Singh, Dr K. S. Shahi, Dr S. R. Kala, Dr Ashish Jaiswal General Surgery
Dr. Pankaj Kumar Verma, Dr. Ashish Jaiswal, Dr. Shriranjan Kala General Surgery
Dr. C. Sumathy, Dr. V. Arulmozhi Gynaecology
Dr. Vilas Namdeo Kurude, Dr Ph Kokate, Dr. Divya Saha, Dr Ekta Kumari Jha Medical Science
Yavuz Selim Tokmak, Zeliha Unlu Medicine
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
TABLE OF CONTENT
Vijaya Poojitha, Devarakonda Ramadevi Biological Science
T. Gowri Thangam, C. Prithika Commerce
Prof. Sheetal Amol Nafde Commerce
Mr K. Mahaboob Basha, Dr B. Ramachandra Reddy Commerce
Jatin Trivedi, Amol Gawande Economics
Dr. Binod Chowdhary Education
Prof Dr. Arup Poddar Law
Dr Dhananjay Prasad, Dr Vanita Bhaskar, Dr Brajendra Kumar Pathology
Ann Shine Paul, P Yuvaraj Pharmacology
Dr. Amit Kumar, Dr. Naresh Jyoti, Dr. Rashmi Physiology