Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Santanu Kumar Dash, Dr. Shovan Kumar Rath, Dr. Ajay Kumar Bakhla Anaesthesiology
Dr Pradkhshana Vijay Dental Science
Dr. Ruchi Verma, Dr. Swati Nair Ent
Dr. Pankaj Kumar Verma, Dr. Ashish Jaiswal, Dr. Shriranjan Kala General Surgery
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr Sanjaya Sharma, Dr. Vidya Chaudhary, Dr. Umesh Kumari Yadav Gynaecology
Dr. Y. Jennifer Nane, Dr. Jawahar J Kuli, Dr. Hendge Ramchandra Dattatray Medical Science
Rajesh Chetiwal, R. K. Bhimwal Medicine
Dr. Krishan Bihari Badaulia, Dr. G. Soni, Dr. Suchitra Morya, Dr. Deepmala Nahar Microbiology
Dr. Hendge Ramchandra Dattatray, Dr. Mrs Bhanu Devi Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
Jiji. P. G, Subin. M. P Botany
B. Thenmozhi, J. Maheswari Commerce
Mr. D. B. Natesh, Dr. H. M. Chandrashekar Economics
Rahul Kushwaha Education
Sreeram Naresh, Dr. G. Haranath Management
Anuradha Averineni Management
Dr. Bharat V. Patil Management
Dr. Abhishek Soni Management
Dr Shashidhar Mp, Dr Arun Kumar Kv Prosthodontics
Adam Mustapha, Hussaini Abba Disa, Nagat Balaman Surgery