Volume : IX, Issue : IV, April - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Anand Kumar, Dr. Pankaj Hans General Medicine
Dr. Bhagawana Ram, Dr. Krishna Chandra Dagal Pediatrics
Md Shahid Iqubal, Shachindra Kumar Astik Medicine
Dr. Pallavi Agrawal, Dr. Manish Kumar, Dr. N K Bariar Pathology
Dr. Subhash Chandra Meena, Dr. Suresh Kumar Meena, Dr. Krishna Chandra Dagal Paediatrics
Aakanksha Rawat, Vaibhav Kuchhal ENT
Dr. Amar Singh, Dr. Neha Saini, Dr. Astha Pant Dermatology
Dr Jessy James, Dr A S Lila Ayurveda
Dr Shahid M, Dr Suneeshmon M S Ayurveda
Dr Surekha S Chavan, Dr Ishaa Pradhan, Dr Pravin Kutemate, Dr Stefen Jebaraj Anaesthesiology
TABLE OF CONTENT     
Dr. C. Barathi Education
Dr. C. Janardhana Reddy Psychology
Dr. Nusrat. Z. Hirani Education
Arpita Patel, Dr. Ninad Jhala Social Science
Babu K Arts
Dr. A. Jyothi Management
Dr. A. Jyothi Political Science
Rajin K V Physical Education
Dr. Alka Pradhan, Sanjay Kumar Vishwakarma Chemistry
Yadav S. G. Botany