Volume : V, Issue : VIII, August - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ms. Nikita R. Suryawanshi, Mr. Prakash Naregal, Prof. Mrs. Vaishali R Mohite, Mrs. Rajashri B Karale, Mr. Prabhuswami Hiremath Medical Science
Dr. Syed Zammeer Hussain, Dr. Sanjeet Kumar Pandit, Dr. B. Kumar Medical Science
Dr. G. Preetha, Dr. M. S. Manickadevi Medical Science
Pankaj Kumar Verma, Shriranjan Kala, Mukul Singh, Ashish Jaiswal Medical Science
Dr. Zaher Accariya, Prof. Mahmood Khalil Medical Science
Dr. Kanaga Priya Muthiah, Dr. N. Anurada Medical Science
Kalidindi Raja Karthik, Chandru T, Ram Prasad E, Varun Kumar B, Soudararajan P. Medical Science
Dr. Amrita Mayanger, Dr Dileep Kr Goyal, Dr. A. L Bairwa Medical Science
Dr. Kamali, Dr. Arunadevi Medical Science
Dr. Harshada D. Kamble, Dr. A. N. Kowale, Dr. Swati H. Shah Medical Science
TABLE OF CONTENT
K. L. Barik Botany
Dr. C. V. Chandrasekaran, Mrs. N. R. Prabha Commerce
Dr. Priyanka Arora, Jaffer Mohammed Commerce
T. Kayal Vizhi, Dr. P. Sridhar Commerce
Mr. N. Basavaraj, Mr. Jagadeesh C, Mr. Kiran Raj H N, Dr. H. K. Shivanand Engineering
Vaishali Pagaria Management
Dr. Dipakkumar Vitthalbhai Patel Management
Dr. D. Devarajan, Ms. M. Subhacini Management
Dr. Dipakkumar Vitthalbhai Patel Management
Maitreya N. Acharya Statistics