Volume : III, Issue : XII, December - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Santosh K. Singh, U. R. Singh, P. C. Kol, S. K. Mishra Medical Science
Dr. Vipin Garg, Dr. Anjul Agarwal Medical Science
Dr Mogre D A Medical Science
Nuran Kalekoglu Erkalp, Naz M Korkut, Kerem Erkalp Medical Science
Gakhar G, Jasuja O P, Khandelwal N Medical Science
Yoram Barak, Karol Jastrzebski, Vesna Brinar, Csilla Rozsa, Anat Achiron Medical Science
Dr. M. M. Prabhakar, Dr. Ruchir G Patel, Dr. Ankit S Patel, Dr. Sandeep K Yadav, Dr. Dipen K Panchal, Dr. Hardik R Suthar, Dr. Padmnabh H Vora Medical Science
Dr. Vp. Amudha, Dr. G. Sucilathangam, Dr. G. Velvizhi, Dr. B. Cinthujah Medical Science
Prof. Shanthi Edward, Prof. Ramesh Harihara Iyer Medicine
Aniruddha Ratnakar Apastambh Microbiology
TABLE OF CONTENT
Loriya Chirag Thakarshibhai Commerce
Dr. Bhavsinh M. Dodiya, Kalpesh Gelda Commerce
Miss. Rina V. Sommanek Commerce
Rochana Chaturvedi, Astha Goyal Computer Science
Dr. N. S. Mugadur, Dr. R. C. Hiremath Economics
Dr. Kiran Gaur, Dr. Swati Batra Economics
Srilakshmi Achanta, Prof V. Dayakara Reddy Education
Dr. Surendra Kumar Tiwari, Dharashri Shariwas Education
Dr. Kirthi F. Chapparamani Education
Dr. Suresh Khichi Hindi