Volume : IX, Issue : XII, December - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Keshav Bansal, Dr. Dhaval Bhatt, Dr. G. K. Sharma Paediatrics
Dr Keya Basu Gastroenterology
Dr. Vikram Chellakumar, Dr. Vishali Kandasamy Ophthalmology
Dr Gayathri D, Dr. M. Kulandaivel Paediatrics
Dr. Chirag Ramubhai Chaudhary, Dr. Vidya Shree, Dr. Mitul Shambhubhai Kedaria Anaesthesiology
Dr. Puja D. Nandaniya General Medicine
Aloke Mazumder, Umme S Faisal, Amartya Chatterjee, Partha Pratim Mukhopadhyay Medicine
Lucas Torres Pumarino, Rub N Cuesta Barriuso Medical Science
Dr. Mohamed Ajmal N, Dr. Ch. Radhika, Dr. R. Srinivasan Pulmonary Medicine
Siddhartha Shankar Mohanty, Sunil Kumar Dash, Hemanta Kumar Bamidi, Kishore Chandra Dash Orthopaedics
TABLE OF CONTENT     
Bidyutprava Mahakud Political Science
Manoj Xavier Commerce
Dr. Priyanka Gupta, Ms. Anupama Gupta Economics
Renu Chaudhari, Kamal Kumar Saxena Zoology
Gotecha Saloni Rajendrabhai Commerce
Dr. Sayan Saha, Dr. Kiran Shankar Chakraborty Commerce
Jasmine. A Information Technology
Prof. V. Reddeppa Naidu Social Science
Dr. Arvind Malik, Dr. Mrs. Sonia Malik, Dr. Vishal Dahiya Physical Education
Dr. P. Hema, U. Sainadh, B. Vinod Kumar Engineering