Volume : VI, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Archana Karade, Prerna Jawale, Santosh Kawarkhe Ayurveda
Dr. V. Durga Prasad, A. Bala Tripura Sundari, Pandit Vinodh Bandela Biochemistry
Balakrishna Tv, Abhilash Tsv, Karthik Hareen Tvk General Surgery
Dr. Ajay Joshi, Dr. Sanjay Patidar, Dr. Rahul Atode, Dr. Saurabh Singh, Dr. Sankalp Srivastava, Dr. Sani Pasrija General Surgery
Gaurav Jaiswal, Vivekkankane Medical Science
Dr Anjali Date, Dr Pradeep S Baji Medical Science
Dr. R. Samuel Gnanam, Dr. M. Senthil Medical Science
Dr Raji Kurumkattil, Dr Prabhav Bansal Ophthalmology
Dr. Sonali Mhaske Kadam, Dr. Siddhi Patil Radiology
Dr. Priti S. Kapoor, Dr. Pankaj Yadav Radiology
TABLE OF CONTENT
Sarika Chhabria Talreja Chemistry
Meghanae Mhadaye, R. M. Patil Chemistry
Mrs. T. Jayagandhi, Dr. M. Suganthi Education
S. Srividhya, Prakash S Engineering
Dr. Awdhesh Jain Hindi
Prof. Dr. B. H. Nanwani Management
Bimal Kumar Ekka Management
Mr. O. Naresh, Dr. J. Revathy Management
Dr. Mohit Trivedi, Dr. Sachchidanand Tewari, Dr. S S Keshari Pharmacology
Mr. Hanamantaraya Gouda, Dr. Binoy T. A Tourism