Volume : VI, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Anu Yadav, Dr Anil Gupta, Dr Meenaxi Sharma Anaesthesiology
Vd. Donadkar Swati Ayurved
Dr. Ajay Joshi, Dr. Sanjay Patidar, Dr. Rahul Atode, Dr. Saurabh Singh, Dr. Sankalp Srivastava, Dr. Sani Pasrija General Surgery
Dr. Madhav D. Thatte, Dr. Sunila Sewani, Dr. Kshitij Raghuvanshi General Surgery
Dr. Ajay Joshi, Dr, Sanjay Patidar, Dr. Sankalp Srivastava, Dr. Sani Pasrija, Dr Etta Praneeth, Dr. Bhajan Lilhare General Surgery
Dr. V. Sangeetha, Dr. C. T. Sumathi Gynaecology
Dr. S. K. Pattanaik Medical Science
Dr. Suyesh Shrivastava, Dr. Najam Khalique Medical Science
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Alka Agrawal, Abhinav Sahu, Hari Prasad. D, Aradhana Saluja Radiology
TABLE OF CONTENT
Sindhu C. M. , Dr. C. M. Bindhu Education
Manju Choudhary, Sujeet Mishra Education
Dr. Anviti Rawat Education
Hardik Gevariya, Kaushal Bhavsar Engineering
Dr. Awdhesh Jain Hindi
Dr. Sandeep Kumar Law
Dr. Girish Joshi, Dr. Sharmada Nerlekar, Dr. Nitin Gawari Pharmacology
K. Sakthivel, Dr. D. Ramesh Physical Education
P. K. Mochahari Physics
Mr. Hanamantaraya Gouda, Dr. Binoy T. A Tourism