Volume : VI, Issue : II, February - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Astha, Dr. Suman Rishi Microbiology
Dr. R. Samuel Gnanam, Dr. M. Senthil Medical Science
Dr. P. C. Jain, Dr. Neha Tiwari, Dr. K. K. Gour Anatomy
Dr Anu Yadav, Dr Anil Gupta, Dr Meenaxi Sharma Anaesthesiology
Dr. S. K. Pattanaik Medical Science
Dr. Priti Kapoor, Dr. Pankajchaudhari Radiology
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Shiny. P, Dr. N. Junior Sundresh Surgery
Dr. Chikka Moga Siddaiah Manohar, Dr. Ramaiah Keshavamurthy, Dr. Vilvapathy Senguttuvan Karthikeyan, Dr. Venkatesh Shivakumar, Dr. Sadanand Poojary Urology
Dr. Akhil Joshi, Dr. Akshay Mahajan, Dr. Alfven Vieira Orthopaedics
Sukumar. A, Dr. K C Mishra Management
Ms. K. R. Padmini Devi, Dr. Ar. Saravanakumar Education
Mr. O. Naresh, Dr. J. Revathy Management
Anju C Mohan Economics
Dr. Anviti Rawat Education