Volume : VI, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Geethamahadevan, Dr. K. Priyadarshini Obstetrics and Gynecology
Dr. Chikka Moga Siddaiah Manohar, Dr. Ramaiah Keshavamurthy, Dr. Vilvapathy Senguttuvan Karthikeyan, Dr. Venkatesh Shivakumar, Dr. Sadanand Poojary Urology
Dr. Astha, Dr. Suman Rishi Microbiology
Dr. R. Samuel Gnanam, Dr. M. Senthil Medical Science
Dr. P. C. Jain, Dr. Neha Tiwari, Dr. K. K. Gour Anatomy
Dr Anu Yadav, Dr Anil Gupta, Dr Meenaxi Sharma Anaesthesiology
Dr Anjali Date, Dr Pradeep S Baji Medical Science
Dr. S. K. Pattanaik Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Sukumar. A, Dr. K C Mishra Management
Ms. K. R. Padmini Devi, Dr. Ar. Saravanakumar Education
Dr. Amita Sharma History
Mr. O. Naresh, Dr. J. Revathy Management
Dr. D. Nirupalini, Dr. G. Victoria Naomi Education
Anju C Mohan Economics
Dr. Anviti Rawat Education
Dr. Sandeep Kumar Law
K. Sakthivel, Dr. D. Ramesh Physical Education
Bimal Kumar Ekka Management