Volume : VIII, Issue : II, February - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Purushottam Kumar, Savita Bala Tuti, Rathin Sarkar, Nilay Mandal General Surgery
Dr A. Prabha, Dr. P. Suganthi Gynaecology
Dr. Monika Jayaswal, Dr. Sude Kumar Singh Medical Science
Dr. Viney Sambyal, Dr. Shahbaz Khan Medicine
Dr. Akhilesh Kumar, Dr. Prabhat Ranjan, Dr. Saurav Kumar Medicine
Shweta Singh, Dhirendra Kumar, Shiv Akshat, Sayan Bhattacharyya, Nahid Anjum, Asim Sarfraz Microbiology
Dr. Kayinat Hassan, Dr. Danish Nouman, Dr. Surandar Kumar Physiotherapy
Dr. Haseena Ummer, Dr. Muhammed Raneem P. M, Dr. A. V Sreekumar Prosthodontics
Dr. Chippalapally Arun Kumar, Dr. Soma Sekhar Sajja, Dr. Kancharidasu Vamsi Kiran, Dr. G. Naveen Kumar, Dr. Nallamilli Mamata, Dr. Brahmandabheri Nitisha Prosthodontics
Mukul Singh, Ashish Jaiswal, S. R Kala Surgery
TABLE OF CONTENT
Macha Sunanda Economics
Dr. G. Sandhya Rani Education
M. Malaiappan Sindhu. , P. M. Shanmugavadivu. , G. Kavi Mukilan. Engineering
Dr. Priyanka Singh, Dr. Mrs. Sushma Pandey, Dr. Mrs. Amrita Sharan Gynaecology
Dr. Sarang R. Javkhedkar, Dr. Anjali D. Shrungarkar Information Technology
Dr. G. Jayabal, Mr. M Madhaiyan Management
Dhanalakshmi S Management
Dr. Hemant Varma Physical Education
Jeena Tamang Social Science
Praveen S Kambar Tourism