Volume : II, Issue : I, January - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. B. M. Bhusari , Dr. Pradeep J. Chitnis , Dr. Kunal A. Banavali Medical Science
Dr. Nupur Sah , Dr. Hemant Bhutani Medical Science
TABLE OF CONTENT
Blanka Frydrychova Klimova Arts
Kalpesh R. Rakholiya , Dr. Dhaval Kathiriya Computer Science
Dr. Simon Osezuah, Mrs. C. O. Nwandiani Education
Anil P . Gaikwad , Bhagyashri R. More Engineering
Dr. K. Babulu , K. Venkateswara Rao Engineering
Dr. Subodh Kumar Journalism
Maya. M , Dr. R. Thamilselvan Management
Mr. Niyat Shetty , Mr. Pankaj Mochi , Mr. Dilip Vahoniya Management
Dr. D. Maria Pon Reka Management
Dr. Poornima Tapas Management