Volume : IV, Issue : I, January - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Lukasz Szarpak, Lukasz Bogdanski, Lukasz Czyzewski, Piotr Zasko, Andrzej Kurowski Medical Science
Zulfiqar Abrar Ahmad Medical Science
Nayana P. Kumar, Gagan Bajaj, Jayashree S. Bhat Medical Science
Wojciech Zieleniewski, Renata Michalak Medical Science
Dr. Arkaprovo Roy, Dr. Amit Kumar Ray Medical Science
Mohammed Nazeem Medical Science
Dr. Deepak J Vora, Dr. Dhruven Desai, Dr. Shivaprakash Pillai, Dr. Mehul Panchal, Dr. Kush Shah Medical Science
Shivaprakashn. C, Fathimasabahath, Uday Shankar S Medical Science
Dr Ken Philip, Dr Mayank Kumar M. Gurjar, Dr Bhavesh Dave, Dr Kirit Parmar, Dr Pratik Vyas, Dr Ketan Rajyaguru Medical Science
Dr. S. M. Saifullah Quraishi, Dr. P. S. Usha Rani, Dr. Vishnu Vardhan Reddy Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. Arabinda Debnath, Suman Dhar Commerce
Dr. V. Balaji, Mr. K. Kumaran Commerce
M. Chinnaswamy Naidu, Mr. M. Rama Mohan, Dr. G. Prathap Economics
Mr. Goverdhan Reddy. L Economics
Mrs. Seema Goyal Economics
Karuna Chaurasia Education
Subhash Singh English
Manisha Malik, Deepa Vinay Home Science
Dr. P. S. Venkateswaran, Mr. S. Sakthivel, Mr. P. Manimaran Management
Dr. Sukanta Saha Physical Education