Volume : IV, Issue : I, January - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ashwinkumar Waghmode, Pranay Gandhi Medical Science
Dr. Vudutha Srihari, Dr. Janga Jayaram, Dr. S. Sabira Medical Science
Zulfiqar Abrar Ahmad Medical Science
Wojciech Zieleniewski, Renata Michalak Medical Science
Nayana P. Kumar, Gagan Bajaj, Jayashree S. Bhat Medical Science
Dr. Deepak J Vora, Dr. Dhruven Desai, Dr. Shivaprakash Pillai, Dr. Mehul Panchal, Dr. Kush Shah Medical Science
Dr. A. Christopher, Dr. P. S. Arunalatha, Dr. M. Umamaheswar Medical Science
Dr. Arkaprovo Roy, Dr. Amit Kumar Ray Medical Science
Dr. S. M. Saifullah Quraishi, Dr. P. S. Usha Rani, Dr. Vishnu Vardhan Reddy Medicine
Dr Achla Sharma, Ms Mansi Paul Pharma
TABLE OF CONTENT
Ms Neha Sharma, Dr Kavita Khanna Commerce
Ms. Savita Commerce
Suraj Gaudel Economics
M. Chinnaswamy Naidu, Mr. M. Rama Mohan, Dr. G. Prathap Economics
Mr. R. Dasthagiri Reddy, Dr. V. Dayakara Reddy Education
Falguni Patel, Prof. H. N. Prajapati Engineering
Dr. J. A. Sethi, Anand Nagrecha Management
Zafer Sanl , Yusuf Yayl Mathematics
Mr. Mahesh, Dr. Anil Kumar Thakur Political Science
Rakesh R. Pandya, R. G. Bhatt Statistics