Volume : VII, Issue : I, January - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Vandana Sharma, Suman Yadav Anatomy
Dr Sriram Christopher General Surgery
Kishor V. Ingole, Sarika P. Pathak, Bhakti Chiluvery Microbiology
Dr. Prasanth Ampalam, Dr. Rashmita Bhanj Deo, Dr. Vijay Raj Pratheek. P Psychiatry
Dr. Vijay Singh Bhandari, Lt Col Dr. Jeet Pal Singh Rana Medicine
Julee Joseph, Dr. A. Celine Rani Medical Science
Dr. Chandraleka Gingee Subramanian, Dr. Iniyan Selvamani, Dr. Venkatraman Natarajan Psychiatry
Dr. Adarsh K. M. , Dr. Hassan Mammathrayillath Ali Radiology
Tanmaya Kumar Mishra, Junior Sundresh, Maharajan Surgery
Kusha Agrawal, Tamana Kalia, Varun Kumar Vashishth, Junior Sundresh Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. A. Kaboor, J. Merlin Sheela Magdaline Commerce
Dr. Hemant J. Katole Management
Ramulu Bheemappa, Dr. M Basheer Ahmed Khan Arts
D. Yedukondalu, K. Harika Management
Nabin Thakur, Dr. Sabita Prava Patnaik Education
Devender Kumar Library And Information Science
Dr. Alaka Das Psychology
Pratibha Jenifer Andrade, Dr. Aisha M. Sheriff Management
Bhairab Datt Pandey, Prof. G. S. Nayl Education
Dr. P. Giri Naidu Commerce