Volume : VII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Mukesh Kumar Sahni, Dr Sanjay Khare Dermatology
Tessema B, Wycherly B, Arumugam S, Capriotti K, Pelletier J, Barone S, Capriotti J Ent
Dr. Akriti Goel, Dr. Namita Mishra, Dr. A. P. Tikku, Dr. Anil Chandra Medical Science
Dr. Parvez Khan Sameja, Dr. Akhil Gupta Medicine
Deepa K K, Hashim Ali, Ashwani Mohan Orthodontology
Mr. E. Jayakanthan, Mr. C. Sathishkumar Physiotherapy
Dr. Chandraleka Gingee Subramanian, Dr. Iniyan Selvamani, Dr. Venkatraman Natarajan Psychiatry
Dr. Kevin A. Patel, Dr. Rasika R. Mhatre, Dr. Priti Kapoor Radiology
Dr. Paramasivam Ilayakumar, Dr. M. Krishna, Dr. Jayanth V. Kumar, Dr. I. Devarajan, Dr. N. Sritharan, Dr. M. Ramya Surgery
Debojyoti Sasmal, Mintu Mohan Nandi, Utpal De, Amit Kr Das, Jishan Ali Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. T. Balaji Commerce
Nabin Thakur, Dr. Sabita Prava Patnaik Education
Dr. Sharmista Education
Bojja Pranathi Shubhasri English
Jayan . T, Dr. S. Selvalakshmi English
Dr. Krushna Kant Sharma, Amit Jain History
Manoj Kumar History
Dr. J. Kavitha Selvaranee, Dr. Radha Ganeshkumar Management
Sachan Nidhi Physical Education
Darijus Skaudickas, Rosita Aniuliene, Vincentas Veikutis, Giedrius Juodelis, Lina Pankratjevaite, Mindaugas Jievaltas Urology