Volume : IV, Issue : VII, July - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Althaf Ahmed Pillai Medical Science
Noem Atilde Acirc Leiva V, Loreto Maureira P, Macarena Rotman S, Marcela Salas S, Paulina Sciaraffia R Medical Science
Dr. Sunita Meshram, Dr. Avinash Meshram, Dr. K. K. Sahare, Dr. Dhiraj Bhawnani Medical Science
Arben Haxhihyseni, Daniela Haxhihyseni Medical Science
Dr S. Sowjanya, Dr N. L. Sirisha, Dr M. Pavan Kumar Medical Science
Dr Priti Verma, Dr Pavan Pandey Medical Science
Dr. M. Vijayalakshmi, Dr. K. Sunitha Medical Science
Kapil Sharma, S P Misra, Manisha Dwivedi Medical Science
Sarfaraz Jalil Baig, Kalyan Ashis Mukherjee, Pallawi Priya Medical Science
Dr Suraj Wasudeo Nagre Medical Science
TABLE OF CONTENT
Haseena Jasmine C K Commerce
Dr. Alok Sen, Tanaya Choudhury Economics
Dr. Chandrashekhar Aronkar Economics
Natasha Gupta, Dr. Rajive Kumar Education
Partha Ghosh Education
Dr. Dheeraj Mandloi Engineering
Supriya Mitra English
Aritra Chakrabarti Journalism
Dr. Neetu Gupta Law
Dr. Rajeesh Viswanathan Management