Volume : VII, Issue : VII, July - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Muktachand L Rokade, Dr Trupti M Rokade Radiology
Dr. Sumalatha Radhakrishna Shetty, Dr. Sindhu C, Dr. Ananda Bangera Anesthesiology
Binay Kumar Singh, Indal Kumar Medicine
Dr. J. Hazarika, Dr. Kangkana Baruah Medical Science
Tolani Archna A. , Kapoor Priti Radiodiagnosis
Dr Shaik Md Hussain, Dr B. Suryanarayana General Surgery
Naveen P, Ramakrishnan, Sailaja Y Neurology
Dr. Sambit Kumar Pattanayak, Dr Pravakar Bahinipati, Dr Satya Sundar G Mohapatra Radiodiagnosis
Mr. Nirmal Raj E V, Ms. Dipika Amliyar, Ms. Vanessa Christian, Ms. Divya Patel Nursing
Dr. A. J. Saikarthik, Dr. M. Bhavani Anesthesiology
TABLE OF CONTENT
T. Maheswari, Dr. A. Antony Sagaya Ruban Education
S. Amsaveni, Dr. S. Subramanian Education
Lakshmi Karthika S, Mr. Suresh Kumar T Mathematics
S. Selvanayahi, Mr. M. Prabu Education
Anita Rajkumar Ghandhe, Basavaraja Sannakki Physics
Sailendra Prasad Sarma Social Science
Prakruthi, Prof. Arabi. U Economics
Dr. K. Rajesh History
Dr. Mrs. R. Malini, Mrs. R. Raghadevi Commerce
Sasikala. N, Dr. R. Parameswaran Commerce