Volume : I, Issue : VI, June - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT
Dr. Sanjay Patil Drama
Dr. A. Shyamala Economics
K. Bhaskar, Dr. P. Sivakumar Education
Patel Atit P. , Elizabeth George Engineering
V. Manivannan, N. Chithralekha Engineering
Dakshes J. Pambhar Engineering
H. H. Kanjariya, Prof. A. I. Lalani Engineering
S. B. Ranpara, M. V. Vekariya, R. N. Makadiya Engineering
Dr Kumari G, Dr Kumud K, Dr Ranjana Mahna Home Science
Dr. Ashvin H. Solanki , Dr. Ramesh A. Dangar Management