Volume : I, Issue : VI, June - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT
Dr. Vipul Chalotra, Prof Neetu Andotra Commerce
Dr. Jayant Shevtekar Drama
Dr. Pawar A. S. , Naik Priti A. , Dr. Rathod S. J. Economics
S. B. Ranpara, M. V. Vekariya, R. N. Makadiya Engineering
Vishal Sathvara, Prof. V. R. Patel Engineering
Dakshes J. Pambhar Engineering
V. Manivannan, N. Chithralekha Engineering
H. H. Kanjariya, Prof. A. I. Lalani Engineering
Dr Kumari G, Dr Kumud K, Dr Ranjana Mahna Home Science
Jayashree Panda Management