Volume : VI, Issue : VI, June - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dipankar Thakuria, Aditya Madhab Baruah Foreignsic Science
Dr Keshav Jee, Dr Mary Pushpa Bara, Dr. Ajay Kumar Bakhla Psychiatry
Dr. Anis Siddiqui, Dr. Ramgopal Ghritlahare, Dr. Brajendra Kumar Medicine
Dr. Chandrakala, Dr. Sridevi Gynecology
Dr Ajai Kumar Priyadarshi, Dr Pradeep Chaudhary Orthopaedics
Dr Shailesh Patel, Dr Surabhi Chopra, Dr Arpan Chaturmohta, Dr Hemkant Verma Oncology
Kalyani Hazra, Pranati Pradhan, Dibyajyoti Prusty Pathology
Dr. Shailesh Patel, Dr Nayan Gupta, Dr Makarand Bhole, Dr. Amit Chakraborty, Dr. Himanshu Koyani Oncology
Dr. Navneet Naz, Dr. Pinki Pargal, Dr. Kuldeep Kumar Kaul Pathology
Dr. Tapan Gogoi, Dr Santana Medhi Ophthalmology
TABLE OF CONTENT     
Dr. M. Surya Kumar, R. Venkatesh Management
Dr. D. Rajasekar Management
Dr. Neetu Hindi
Dr. R. Jayashree Animal Science
Manoj Kumar Mishra, Surya Kant Chaturvedi Zoology
Dr. Ramesh Naik . B Geography
Bikash Dutta Social Science
Dr. S. S Nathawat, Ms. Gayathri Menon Psychology
Dr. Narendra Kumar, Geeta Kandpal Education
Neeraj Kumar, Rohit Verma Engineering