Volume : VI, Issue : VI, June - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr Ajai Kumar Priyadarshi, Dr Pradeep Chaudhary Orthopaedics
Dr. M. Surya Kumar, R. Venkatesh Management
Manoj Kumar Mishra, Surya Kant Chaturvedi Zoology
Dr. Manvinder Singh Tandon, Dr. Brijpal, Minaxi Setia Management
Dr Sorabh Trikha Physical Education
Debyani Roy Bhowmick Management
Dr. J Sahayarani, Dr. S. Leo Stanly Education
Dr. P. Ravi, M. Farhana Fathima Management
Oluwatosin Awotoye, Gao Qi Law
Ralf Herwig, Joachim Greilberger, Michaela Greilberger, Peter Weibl Urology