Volume : VII, Issue : VI, June - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
M. Q Baiq, Asha Latha D, Ajay G. V, Mamun Khan Oncology
Dr Devendra Singh Doneriya, Dr Praveen Gautam Pharmacology
Dr Paribhashita Mishra, Dr Rajkishori Dandotiya Gynaecology
Jayachander K, Balaraman V Nephrology
Manjusha Hivre, Sameer Khan, Dhananjay Andure Biochemistry
Dr. Chitra Mridha, Dr. Poonam. I. Thakre Physiotherapy
Dr. S. Ramesh Pathology
Dr Jagdish Singh Bisht, Dr. Mohd Sajid Umar, Dr. Anant Narayan Sinha Psychiatry
Dr. R Vivek, Dr. Badamutlang Dympep, Dr. B Senthil Kumaran Plastic Surgery
Dr. Divya Khanna, Prof. Jai Veer Singh, Prof. Monika Agarwal Community Medicine
TABLE OF CONTENT
Karunakar. N. , Dr. F. G. Patil Social Science
Geeta Commerce
Dr. Jasraj Kaur, Sandeep Kaur Management
N. Rajesh Kumar, Bhanu Birla Management
Shilpa Sree R, Dr Baasavaraj S Benni Economics
Dr. Chitralekha H. Dhadhal Marketing
Col. Anil Gulati, Dr Parul Yadav Management
Dr. R. Sridharan, Dr. E. Sambasivan Commerce
Dr. Sanjay Joshi Tourism
Maneesha Pareek, Chandresh Pareek, Dr. V. K. Swami Chemistry