Volume : X, Issue : V, May - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Aishwarya Thanasekaran, Dr. Thangerani Raajaseharan, Dr. S. R. Raajaseharan, Dr. Nihma Arif A M Ophthalmology
Dr. Ashish Rustagi, Dr. Loveneesh G. Krishna, Dr. Sarang Agarwal, Dr. Jatin Talwar, Dr Vivek Kumar Orthopaedics
Dr. Thangerani Raajaseharan, Dr. S. R. Raajaseharan, Dr. Aishwarya Thanasekaran, Dr. Nihma Arif A M Ophthalmology
Dr Hasini Chittappareddy, Dr E Muneendra Kumar, Dr Vaidehi Duddalwar, Dr Yogendra Chidrawar Obstetrics & Gynaecology
Dr Shrikant Govindrao Palekar, Dr Kailash K Mogal, Dr Vedanti Rajesh Patil, Dr I Vijay Sundar Neurosurgery
Dr Manjinder Singh, Dr. Amit Kumar Physiology
Dr. M. Christan, Dr. S. Daniel Sundar Singh, Tabassum Fathima, Prukruthi R Pharmacy
Minha Majeed Kak, Priyanka Rastogi, Sachin Kumar, Arya Jyoti Dental Science
Dr Harikrishna B N, Dr Shruti Kardalkar, Dr Pravin M Pisudde, Venkatesham Annimalla Community Medicine
Debouzy, J. C. , Crouzier, D. , Verdu Negro P. Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Dr. Janardhan Namdeo Nehul Botany
H. K Isuru, C. Senevirathne, D. R. N. S. Samarawickrama, D. Basnayaka, G. G. N. D. Ariyasinghe, M. E. M Liyanage, D. P. Manawadu, A. Dangolla Veterinary Science
Jerus Albert Britto, Nafila Farveen, Dr. G. Ramanathan, Dr. B. Selvaraj Psychology
Himanshi Joshi, Prof. Aradhana Shukla Psychology
Kumari. S, Suraj, Kaur. A Social Science
Matheus Da Silva Santos Pedagogical Science
Kanaga Lakshmi P, Dr V Smitha Ruckmani Psychology
Prof. M D Sreekumar Management
Inthumathi S. R, B. Sudhakaran, Dr. V. Smitha Ruckmani Psychology
Varsha S, Dr. Smitha Ruckmani Psychology