Volume : IV, Issue : XI, November - 2015

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr. Bora Korkut, Dr. Duygu Korkut Dental Science
Ruhi Varghese, Swamy Pgn, Parth Gosai, Ankit Christian, Disha Chaudhari, Shivani Bhanushali, Amit Sisodia, Rinal Jadav Medical Science
Atanu Saha Medical Science
Blaze Asheetha Maria Rosario Medical Science
Dr Dileep Kumar Goyal, Dr Amrita Mayanger, Dr A. L. Bairwa Medical Science
Dr. Kavitha Mettu, Dr. C. R. Reshma Medical Science
Dr. Ganesh. N. Budhlani Microbiology
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
TABLE OF CONTENT
Banwaree Lal Meena Education
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Anandaraj. P Commerce
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
K. M. Rajesh, M. R. Pai, S. Laxmi Priya, S. Sugunan Chemistry
Mrs. K. S. Uma, Dr. J. Shanmuganandhavadivel Commerce
Mrs. V. Bhuvaneswari, Dr. Jayasree Krishnan Management
Ms Monica Gupta, Mittal Ashok, Sabherwal Nikita, Paul Kaustav, Ms Ginny Kaushal Management
P K Mohapatra, B C Guru Zoology
Prabhakar Pandey Physical Education