Volume : X, Issue : XI, November - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jayashree Maity, Dr. Rabindra Kumar Singh, Dr. Nasrin Parwin, Dr. Sujit Kumar Murmu Pathology
Dr Subhas Das, Dr Chirag D Shah, Dr Rashmi Arora, Dr Abhishek M B Paediatrics
Dr. Kalpeshbhai J. Ilasariya, Dr. Pradip N. Dalsaniya, Dr. Bhaveshkumar M. Lakdawala Psychiatry
Dr. Nina M. Shah, Dr. Priyanka Warde, Dr. Hiral C. Chauhan General Surgery
Dr. Neelima J, Dr. Rathva Darshikaben Maheshbhai Anaesthesiology
Dr Sonali Rastogi, Dr Pathik Patel, Dr Chirag D Shah Paediatrics
Dr. Manish Ranjan, Dr. Vineet Sinha, Dr. Neha Giri, Dr. Abhisek Kishore Dayal, Dr. Surbhi, Dr. Amit Kumar ENT
Dr. Piyush Ranjan, Dr. Pragya, Dr. Manish General Surgery
Dr Sushmit Kafle, Dr Sarfaraz Shaikh Radiodiagnosis
Dr. Umashankar Acharjee, Dr. Ruplekha Kalita Obstetrics & Gynaecology
TABLE OF CONTENT     
Prof. Dr. Kamlesh Sharma, Prabhavati Malav History
Md. Takhlique Zoology
Nathi Gouthami Management
Dr. Jitender Kumar Marketing
Dr. Jitender Kumar Commerce
Chintha Yella Swamy Economics
Mr K. Malyadri, Ret. Prof. T. Siddaiah, Prof. M. Venkateswarlu Commerce
Sucharita Dash Arts
Dr M. Bhushanam, Dr Madhusudan S Biotechnology
Dr. K. Radhika, A. Vasaiah Economics