Volume : X, Issue : XI, November - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jayashree Maity, Dr. Rabindra Kumar Singh, Dr. Nasrin Parwin, Dr. Sujit Kumar Murmu Pathology
Dr Subhas Das, Dr Chirag D Shah, Dr Rashmi Arora, Dr Abhishek M B Paediatrics
Dr. Neelima J, Dr. Rathva Darshikaben Maheshbhai Anaesthesiology
Dr. Manish Ranjan, Dr. Vineet Sinha, Dr. Neha Giri, Dr. Abhisek Kishore Dayal, Dr. Surbhi, Dr. Amit Kumar ENT
Dr. Kartik Deshmukh, Dr. Arjun Khanna, Dr. Pallavi Periwal, Dr. Sushant Khurana Pulmonology
Dr. Jonshi Kiritkumar Dulera, Dr. Paras Abhesinh Bhura Physiotherapy
Prof. Sann Sanda Khin Medical Science
Merin Chandanathil, Kunal, Kishan Kadur Physiology
Dr. Chhaya Verma, Kevin Thakkar, Vaibhavi Rathod, Aditi Parekh, Dr. Rn Bharmal Pulmonary Medicine
Dina Kurdiani, Vasil Tkeshelashvili Gynecology
TABLE OF CONTENT     
Dr. K. Umadevi Management
Naveen, G. V Commerce
Khwairakpam Sangeeta Devi Social Work
Dr. Brincy Mathew Literature
Simple Abhilash, R. Neelakandan, B. Jayaraj Psychology
Dr. Arunima Sengupta Lahiri, Nima Norbu Sherpa, Tenzing Sangay Bhutia Psychology
Haroon Rashid M. Hattiwale, Shaheenkousar H. Hattiwale, Salim A. Dhundasi, Mohammad Muzammil Ahmed, Mohammed Nazeer, Khwaja Mohd Amir Sports Science
Silvia Rejane Andrade De Arruda, Cleison Guimar Es Pimentel Education
Liriel Nat Rio Melo Law
Dr. Suganthi. M Social Work