Volume : VII, Issue : X, October - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Manali Arora, Ghanshyam Gupta Anatomy
Dr. Aruna Kumari Bandaru Biochemistry
Dr. Anju Antony, Ms. Neethu Thomas Dermatology
Bhandari Rekha, Bhandari Ruchi, Tripathi Shashi Lara, Poddar Pratima Gynaecology
Divakar Kumar, Vidyapati, Malyaban Das, Prajit Mazumdar, Ruth K Tara Medicine
Chhaya Valvi, Ravish Kumar, Sandhya Khadse, Aa Kinikar, Kulkarni R Neonatology
Das Palash, Mondal Srijana, Das Kamalika Nursing
Mrs Malathi K V, Prof. Mrs Mary Minerva Nursing
Dr. Shah Rajit, Dr. Kapoor Priti Radiology
Fernando Silalahi, Marshal, Doddy Prabisma Pohan, Aznan Lelo Surgery
TABLE OF CONTENT
Huma Naaz Usmani Arabic
Dr. K. Mahalakshmi Chemistry
Mrs. N. Kalaivani, Dr. Janet Parameswara Commerce
Nirmal Harsha P. Commerce
Dr. P. Radhakrishnan Commerce
Benil Hafeeq, N. A. Bishurul Hafi, T. P. Mohammed, N. A. Uvais Health Science
Dr. Jubeda Mirzaj History
Dr. H. Hariharan, Dr. R. Ganeshmurthi Management
Meena Zenith. N, Radhika. R Management
K. Prathiba Physical Education