Volume : VII, Issue : X, October - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Chhaya Valvi, Ravish Kumar, Sandhya Khadse, Aa Kinikar, Kulkarni R Neonatology
Dr Ritesh Roy, Dr Nihar Ranjan Tripathy Anaesthesiology
Pragya S Khare, Ashutosh Chitnis, Priti S Kapoor Radiodiagnosis
K. Leela Prasad Babu, M. Venkata Subbaiah, V. Harika, K. Sudha Rani General Medicine
Sagar Khandare, Ravi Kumar Patel, Sandeep Pachole General Medicine
Das Palash, Mondal Srijana, Das Kamalika Nursing
Dr. Navanil Roy, Dr. Chaitanya S. Kulkarni Biochemistry
Dr. Anju Antony, Ms. Neethu Thomas Dermatology
Dr. Amrta Tiwari, Dr. Sapna Singh Pathology
Manali Arora, Ghanshyam Gupta Anatomy
TABLE OF CONTENT
Ram Prakash Arneja, Dr. Vivek Maheshwari Physical Education
Dr. S. Kalaivani Education
Mr. Malothu Seva Education
Dr Deepa V D Economics
Binoy Kumar Mazumdar Media
Karthikeyan. B Commerce
Sharad Chaudhary, Dr. Sandeep Kumar Physical Education
Dr. K. Mahalakshmi Chemistry
Meena Zenith. N, Radhika. R Management
G Suresh Babu, Dr R Siva Prasad Mathematics