Volume : VII, Issue : X, October - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Anv Prasad, Dr Bikash Kumar Singh, Brig Dr Hariqbal Singh Medical Science
Chhaya Valvi, Ravish Kumar, Sandhya Khadse, Aa Kinikar, Kulkarni R Neonatology
Dr. Perisetty Tulasi Kumari, Dr. N. Nagarajan, Dr. Pavan Kumar Medical Science
Dr Ritesh Roy, Dr Nihar Ranjan Tripathy Anaesthesiology
Pragya S Khare, Ashutosh Chitnis, Priti S Kapoor Radiodiagnosis
K. Leela Prasad Babu, M. Venkata Subbaiah, V. Harika, K. Sudha Rani General Medicine
Sagar Khandare, Ravi Kumar Patel, Sandeep Pachole General Medicine
Dr Laxmikant Chavan, Dr Sanjeev W Kamble, Dr Raju M Jotkar, Dr Laxmikant Talware, Dr Jayshree N Mhatre, Mr Kewal Varik Health Service
Dr Pankaj Kumar Singhal, Dr Shweta Goyal Pediatrics
Das Palash, Mondal Srijana, Das Kamalika Nursing
TABLE OF CONTENT     
Ram Prakash Arneja, Dr. Vivek Maheshwari Physical Education
Mrs. T. Jayagandhi Education
Ms. K Malar Mathi, B. Krishnamurthy Management
Dr. S. Kalaivani Education
Hansraj Defense Research
Huma Naaz Usmani Arabic
Dr. Jubeda Mirzaj History
Dr. Nidhi Jain History
Dr. Meena Jain History
Dr. Meena Jain History