Volume : VII, Issue : X, October - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Abdul Gafoor J, Joji Reddy O, Harinath D, Bhavana N Radiodiagnosis
Dhastagir Sultan Sheriff, Rageia Elfageih Pulmonary Medicine
Dr. Sneha Semil Ent
Dr D Vembar, Dr V Rohit Gopinath, Prof J Muthukumaran Paediatrics
Chhaya Valvi, Ravish Kumar, Sandhya Khadse, Aa Kinikar, Kulkarni R Neonatology
Dr Ritesh Roy, Dr Nihar Ranjan Tripathy Anaesthesiology
Pragya S Khare, Ashutosh Chitnis, Priti S Kapoor Radiodiagnosis
Das Palash, Mondal Srijana, Das Kamalika Nursing
Dr. Navanil Roy, Dr. Chaitanya S. Kulkarni Biochemistry
Dr. Anju Antony, Ms. Neethu Thomas Dermatology
TABLE OF CONTENT
K. Leela Prasad Babu, M. Venkata Subbaiah, V. Harika, K. Sudha Rani General Medicine
Sagar Khandare, Ravi Kumar Patel, Sandeep Pachole General Medicine
Ram Prakash Arneja, Dr. Vivek Maheshwari Physical Education
Dr. S. Kalaivani Education
Mr. Malothu Seva Education
Dr Deepa V D Economics
Binoy Kumar Mazumdar Media
Karthikeyan. B Commerce
Sharad Chaudhary, Dr. Sandeep Kumar Physical Education
Dr. K. Mahalakshmi Chemistry