Volume : I, Issue : IX, September - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ashok Gomashe, R. Jalnekar, Vaidehi Chandorkar Microbiology
Dr. H. D. Bhimani, D. V. Bhensdadia, Dr. Sanjay Gupta Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Ramesh A. Dangar Commerce
Laveena T. Dharmwani Commerce
Dr. K. B. Konkani Economics
Abdullah Hasan M. Abdulrab, Y. N. Sridhar Education
Devmurari Urvashi J. Management
Pramod Thapliyal Management
Urvi Amin, Bansi Patel Management
Ravinder Kaur, Dr. Roshan Kazi Management
Prof. Kamlesh M. Goswami Management
Mr. Nilesh K. Meswaniya Physical Education