Volume : IX, Issue : IX, September - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Prateek Prabhaker Awasthi, Chanda Rajak, Santosh Kumar Pathak Physiology
Mansi Gopani, Dr. Ramnandan Prasad Anaesthesiology
Nilima Soni Medical Science
Dr. Prabha Chouriya, Dr Eva Rani Tirkey Ophthalmology
Dr. Arghya Maitra, Dr. Priyadarshi Kundu Obstetrics & Gynaecology
Dr. V. Sitalakshmi, Dr. Pula Rajeswari Gynaecology
Dr Akhila V G Ayurveda
Dr Nitin Parmar, Dr Dency Hansalia, Dr. Kavi Mudgal Surgery
Maheen Nazir, Bashir Ahmad Shah, Basit Aslam, Rabiya Amin, Shabir Ahmad Bhat Anatomy
Dr Vrushab Rode, Dr Rajesh Sonsale, Dr Sandip Jadhav Surgery
TABLE OF CONTENT     
Jyothi Guduri, Y V S Ramana, P Sreedevi Management
Dr Rani Kumari Zoology
M. Gopi Krishnan, Dr. C. Jothi Baskara Mohan Management
Nikhil Kumar Engineering
Divya Bajpai, Dr. Rachna Gandhi Management
Dr. Kavita Education
Kinnera Venkateshwarlu, Dr. Kunta Ailaiah Arts
Nikhil Kumar Management
Dr. Subhash Chandra Prasad Arts
Fatma Mohamed Elkhier Elsiddig, Nawal Abdalgadir Hassan Alawad Psychology