Volume : VII, Issue : VIII, August - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Yogita Dubey, Archana Dhok, Ruchir Khare Biochemistry
Dr Vijay Kumar Barwal, Dr Gopal Ashish Sharma, Dr Sumala Kapila Community Medicine
Dr. Rohit Walse, Dr. Mangala Borkar Sonavani General Medicine
Dr. Preeti Dubey, Dr. Rashmi Gupta, Dr. Renu Gupta Gynaecology
Dr Arun Jain, Dr Bharat Jain Pathology
Dr. Sulekha Sharma, Dr Brajendra Kumar Pathology
Sant Prakash Kataria, Renuka Verma, Neha Yadav, Priya Jain, Gajender Singh, Rajeev Sen Pathology
Rajani Cartor M, Soujaniya Konada Physiotherapy
Dr Jaikaran. G. K, Dr Abinayavallaban. P. A Surgery
Dr. Arun Kumar Pargi, Dr. Ranjeet Badole Surgery
TABLE OF CONTENT
Ms Deepti Pande Rana Architecture
Shibani Borah, Dr. Subit Dutta Commerce
Subrata Ghosh Economics
Kalyan Kishor Barman English
Dr. Indira Dodiya Management
Thejovathi, Prof. L. Kullai Reddy Psychology
Dr. E. Poongothai, R. Kawshalya Science
Indal Prabhu Jadhao, Rameshwar Parshram Pawar Social Science
S. Charles Social Science
S. Charles Social Science