Volume : I, Issue : VII, December - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Swati Pathak, Dr. Hitesh Shingala, Dr. Hiral Shah, Dr. Beena Jagad, Dr. Viral Shah, Dr. Mala Sinha Medical Science
Dr. Ajay M Rathod, Dr. Limesh R Vyas, Dr. Gayatri H Bamaniya Medical Science
Dr. Vijay P. Kanjariya, Dr. Dilip V. Gohil, Dr. Mital M. Patel, Dr. S. P. Rathod, Dr. Dhaval Talsaniya, Dr. Mohit V Changani Medical Science
Dr. Vijay P. Kanjariya, Dr. Mital M. Patel, Dr. S. P. Rathod, Dr. Dhaval Talsaniya, Dr. Mohit V Changani Medical Science
TABLE OF CONTENT
K. Mohan Computer Science
P. Balasubraminan Economics
R. Poongodi Economics
Dr. Shakti Kumar Economics
Dr. Sarika Srivastava Finance
Siva Kumar Rongali, K. Vijay Kumar Info Tech
Priyanka Shah, Anu Gupta Management
Akhil Goyal Management
Ankit M Patel Management
Vijayalakshmi M, Catherine S, Chikati Satish Management