Volume : I, Issue : II, July - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
T B Mruthunjay, Dr. Shankar P Hosmani Biotechnology
Dr. Pankaj. K. Trivedi Commerce
Dr. Vipul Chalotra Commerce
Jaibarath Mageshkar Economics
Dr. Malarvizhi. V Economics
Prof. Dr. K. J. Thankachan Economics
Dr. Mujibul Hasan Education
Dr. S. K. Panneer Selvam Education
Ramesh B. Sakhiya Education
Vidyasagar S. D. Engineering
Aarti J Patel Engineering
Ankit V Bhaiya, Prof. Vandana V. Patel Engineering
I. B. Ghorade, S. S. Patil, M. D. Wagh Env Science
Dr Subodh Kumar Journalism
Dr. Archna Katoch Journalism
Dr. Anu, Dr. Pawan Kumar Law
Dr. Ashish Singh Management
Mr. Vimal P. Jagad Management
Nikita Gupta, Parag Gadve, Farha Hussain Management
Parag Gadve, Nikita Gupta, Farha Hussain Management
Kvsn Jawahar Babu Management
Kvsn Jawahar Babu, N Meena Rani Management
Mital R Menapara, Bhavesh P Chadamiya Management
Dinesh C. Dhoniya Management
Parul Jain Management
Dr. H. Ramakrishna Management
N Meena Rani Management
Dr Partha Sarkar Mass Comm
Suresh Sukumar, Sushil Yadav Medical
Suresh Sukumar, Sushil Yadav Medical
Dr. Archana U. Shekokar, Dr. Vandana A. Tendolkar Medical
Prasanna V, Sunila John, B Rajashekhar Medical
V. Guruprasad, Kr. Banumathe, T. Balakrishnan Medical
Sadanand Gore, Hari Prakash P Medical
A Muhammed, Archana, Kishan, Hariprakash, P Prabhu Medical
Dr A Yelikar , Dr V Ambatkar, Dr Kishore Hol, Dr Shekhawat Medical
Dr. Ramakrishna Ghubde, Dr. Archana Shekokar Medical
Vijaya. R, Dr. M. Y. Manjulat Psychology
P. P. Ade Zoology
Pooja S. Thakur Zoology
Shegokar M. M. Zoology
TABLE OF CONTENT
T B Mruthunjay, Dr. Shankar P Hosmani Biotechnology
Dr. Pankaj. K. Trivedi Commerce
Dr. Vipul Chalotra Commerce
Jaibarath Mageshkar Economics
Dr. Malarvizhi. V Economics
Prof. Dr. K. J. Thankachan Economics
Dr. Mujibul Hasan Education
Dr. S. K. Panneer Selvam Education
Ramesh B. Sakhiya Education
Vidyasagar S. D. Engineering
Aarti J Patel Engineering
Ankit V Bhaiya, Prof. Vandana V. Patel Engineering
I. B. Ghorade, S. S. Patil, M. D. Wagh Env Science
Dr Subodh Kumar Journalism
Dr. Archna Katoch Journalism
Dr. Anu, Dr. Pawan Kumar Law
Dr. Ashish Singh Management
Mr. Vimal P. Jagad Management
Nikita Gupta, Parag Gadve, Farha Hussain Management
Parag Gadve, Nikita Gupta, Farha Hussain Management
Kvsn Jawahar Babu Management
Kvsn Jawahar Babu, N Meena Rani Management
Mital R Menapara, Bhavesh P Chadamiya Management
Dinesh C. Dhoniya Management
Parul Jain Management
Dr. H. Ramakrishna Management
N Meena Rani Management
Dr Partha Sarkar Mass Comm
Suresh Sukumar, Sushil Yadav Medical
Suresh Sukumar, Sushil Yadav Medical
Dr. Archana U. Shekokar, Dr. Vandana A. Tendolkar Medical
Prasanna V, Sunila John, B Rajashekhar Medical
V. Guruprasad, Kr. Banumathe, T. Balakrishnan Medical
Sadanand Gore, Hari Prakash P Medical
A Muhammed, Archana, Kishan, Hariprakash, P Prabhu Medical
Dr A Yelikar , Dr V Ambatkar, Dr Kishore Hol, Dr Shekhawat Medical
Dr. Ramakrishna Ghubde, Dr. Archana Shekokar Medical
Vijaya. R, Dr. M. Y. Manjulat Psychology
P. P. Ade Zoology
Pooja S. Thakur Zoology
Shegokar M. M. Zoology