Volume : VII, Issue : VI, June - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. R Vivek, Dr. Janhavi Venkataraman, Dr. B Senthil Kumaran, Prof. J Jagan Mohan Plastic Surgery
Dr. Sangeetha Rao. Dara, Dr. Madhu Priya. Vempalli Anaesthesiology
Priyadharshini, Jenefa Rose Priya. T Pharmacology
Vandana Bhoi, Anil Bhoi Community Medicine
Dr. R. G. Suresh Kumar, Dr. R. Sumathi Gynaecology
Rupesh Kawadu Sondawle, Bhuban Mohan Das, Bipin Kishore Bara Surgery
Dr. Zameer Pasha, Dr. Savina Gupta, Dr. Nazia Khan Pathology
Dr. Shweta, Dr. A. Santa Kumari, Dr. Abrar Hassan PHYSIOLOGY
Dr Ashok Kumar . N, Dr Kandaswamy M Dermatology
Dr. Malik Faizan Ahmad, Dr. Divya Khanna Community Medicine
TABLE OF CONTENT
Mohamed Zaheeruddin, Dr. Mohammed Osman Ahmed Management
Dr. M. Kumudini Commerce
S. T. Aruna Thevi, Dr. R. Portia Education
Tahseen, Dr. B. G. Satyaprasad Management
Krishnakhi Choudhury, Dr. D. C. Kalita Social Science
Mr. B. Balaji, Dr. A. Arulvizhi Engineering
Dr Hema Srikumar, T. Sunitha Management
Aditya Upadhyay, Pankhuri Agrawal, Raveena Chauhan Engineering
S. Charles Social Science
Dr. Padmanabha. B Health Science