Volume : V, Issue : X, October - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Pramod Kumar Rai, Dr Shri Prakash Rai Medical Science
Dr Satendra Singh Rajput, Dr Ritesh Singh Yadav Medical Science
Dr. Rishuvidhatri, Dr. R. K. Srivastava, Dr. Ratna Choudhary Medical Science
Dr. M. Damadari Bai Medical Science
Dr. Pahula Verma, Dr Shagun Gupta Medical Science
Dr. Smarajit Banik, Dr. Saikat Datta Medical Science
Prof. Dr. M. Vijayalakshmi D. G. O Medical Science
Dr. Hoogar M. B, Dr. Puja Iyengar, Dr. Atul Jain, Dr. Ujwala Maheshwari, Dr. D. B. Borkar Medical Science
Dr M. J. Khan, Dr Milind Suryawanshi, Dr. Pranay Gandhi Medical Science
Dr. Vinay Marla, Dr. Ashish Shrestha, Dr. Diksha Agrawal, Mr. Dharanidhar Baral, Dr. Ritesh Srii Medical Science
TABLE OF CONTENT
Anshika Engineering
Parth J. Trivedi, Prof. Rinkal Shah Communication
Mr. K. Dhanavel, Dr. J. Khaja Sheriff Management
Dr. Manas Naskar Commerce
Nagaraja Management
Prashant Vishwas Parab, Prof. V. L. Firke Engineering
Dr. Shailendra Kumar Singh Education
Biswajit Chowdhury, Anamika Chakraborty Biological Science
Mr. Denis Ikachoi, Dr. Hellen Kinoti Mberia, Dr. Ndeti Ndati Journalism
Dr. K. S. Raghunandan, K. S. Sindhu, Padmanabha, B Zoology