Volume : III, Issue : IX, September - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Neha Rani, Dr. Dinesh Gaba Commerce
S. Vadivelu, Dr. S. Kadirvelu Commerce
Anand Shankar Raja. M Commerce
C. Govardanam , Prof. K. Jayachandra Commerce
Sammaiah Buhukya Management
Dr. Nikhil Ranjan Agarwal Management
Nagaraju Kolla, Prof. B. Krishna Reddy Management
Dr. P. Bhushanavathi, Dr. P. Sarada, Capt. K. Sujatha Social Science
Potana Venkateswara Rao Theology
Potana Venkateswara Rao Theology