Volume : III, Issue : IX, September - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
C. Govardanam , Prof. K. Jayachandra Commerce
Dr. Anjani Singh Tomar Law
M. Renu Management
Sammaiah Buhukya Management
Hemant Chauhan, Prof. Pankaj Shah Management
Dr J Krishna Kumari Social Science
Ch. Aruna, V. Beulah Rani, Dr. P. Venu Gopal Social Science
Ms. Ponna Srilatha, Mr. V. Hari Hara Prasad Social Science
D. S. V. Krishna Kumari Social Science
Dr. Paresh M. Parmar Sociology