Volume : VII, Issue : IX, September - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sumit Kumar, Gian Chand, Ajay Chhabra, Amandeep Singh Sidhu Medicine
Dr Vasanth Shetty, Dr Abhin Devdas Anaesthesiology
Dr Chandra Sekhar Tripathy, Dr Bhabani Shankar Shit, Dr Amrit Pattojoshi, Dr. Ajay Kumar Bakhla Psychiatry
Dr Praveena Varasala, Dr Padavala Koteswararao, Drabhinav Kumar Reddy ENT
Dr Rithesh B Shetty, Dr Reshma K Anesthesiology
Dr Reshma K, Dr Rithesh B Shetty Anesthesiology
Dr Sumedh Agrawal, Dr. Vijay Gaikwad, Dr Nilesh Lomte, Dr Meenakshi Bhattacharya Medicine
Dr. Parvez Mujawar, Dr. Nirav Patel, Dr. Robin Gouhar, Dr. Agraj Mishra General Surgery
Dr. S. Bethiun, Dr. R. Premaraja Physiology
M. Someswara Rao, G. Veena, Deendayal Bung General Surgery
TABLE OF CONTENT
Kakali Adhikari Manna, Professor Ashoke Kumar Biswas Physical Education
Ram Naresh Das, Dr. Ratan Borman Commerce
N. Vijay Anand, Dr. P. Thillai Rajan Management
Mr. D. Kasi, Dr. N. Johnson Education
Mrs. N. Subathra, Dr. N. Johnson Education
Ashwini Sharma, Navin Varma Law
Sheerein Humaira Education
Dr. Chirag V. Erda Management
Rev. Dr. J. W. Prakash Botany
Sree Lakshmi. K, Dr. H. H. Ramesha Commerce