Volume : IX, Issue : IX, September - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Kishore P Madhwani, Dr Abanbtika Bhattacharya, Amal Kumar Sinha Roy, Jitendra Kumar Singh Community Medicine
Dr. Chinmoy Kumar Ghosh, Dr. Kumar Abhishek Anand, Dr. Pronoy Sen General Medicine
Dr. Ritu, Dr. Ranvir Ranjan, Dr. Ranjit Yadav Forensic Medicine
Dr. Rujuta Fuke, Dr. Monika Singh, Dr. Shobhana Singh, Dr. Deepa Ankushe Obstetrics & Gynecology
Abanti Borah Baruah, Debahuti Das, Shilpi Gupta Physiology
Sabahat Farooq, Samina Farhat Pharmacology
Dr Nirjhar Maji Orthopaedics
Dr. Aditi Jaiswal, Dr. Kiran Godse Dermatology
Dr Vinaya Ambore, Dr Sandeep Darbastwar, Dr Nikhil Dhimole, Dr Gurpreet Singh, Dr Chidananda H General Surgery
Dr. Ranvir Ranjan, Dr. Ritu, Dr. Ranjit Yadav Forensic Medicine
TABLE OF CONTENT
Narasimha Murthy S. , Prof. G. Stanley Jayakumar Social Science
Pagadam. Nagaraju History
Divyamshu Surabhi, Dr Surabhi Nagamanju, Debasish Sahoo Health Science
Dr. L. Subramanyam Naidu Commerce
Dr. Manu Datta Law
Dr. Mangesh Prasad Kasbekar Management
Gutte M. P. , V. D. Suryawanshi, Gaur S. R. Chemistry
Dr. Annapoorani, M. Management
Sorathiya Jayesh Dhirajlal, Dr. Santanu Kumar Das Commerce
Sorathiya Jayesh Dhirajlal, Dr. Santanu Kumar Das Commerce