Volume : IX, Issue : IX, September - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Kishore P Madhwani, Dr Abantika Bhattacharya, Amal Kumar Sinha Roy, Jitendra Kumar Singh Community Medicine
Dr. Mahima Singh, Dr. Sunil Singh Anaesthesiology
Dr. Ameeta Sahni, Dr. Mahima Singh Anaesthesiology
Dr. Mahima Singh Anaesthesiology
Dr. Ritu, Dr. Ranvir Ranjan, Dr. Ranjit Yadav Forensic Medicine
Dr. Rujuta Fuke, Dr. Monika Singh, Dr. Shobhana Singh, Dr. Deepa Ankushe Obstetrics & Gynecology
Abanti Borah Baruah, Debahuti Das, Shilpi Gupta Physiology
Dr. Ravi Narayan. H, Dr. Vinaykumar. G, Dr. Hana A. K, Dr Karpagam Janardhan Orthopaedics
Sabahat Farooq, Samina Farhat Pharmacology
Abhishek Hanumant Khaire, Sumedha Anil Savane General Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. Chinmoy Kumar Ghosh, Dr. Kumar Abhishek Anand, Dr. Pronoy Sen General Medicine
Narasimha Murthy S. , Prof. G. Stanley Jayakumar Social Science
Pagadam. Nagaraju History
Divyamshu Surabhi, Dr Surabhi Nagamanju, Debasish Sahoo Health Science
Dr. L. Subramanyam Naidu Commerce
Dr. Manu Datta Law
Dr. Mangesh Prasad Kasbekar Management
Gutte M. P. , V. D. Suryawanshi, Gaur S. R. Chemistry
Dr. Annapoorani, M. Management
Sorathiya Jayesh Dhirajlal, Dr. Santanu Kumar Das Commerce