Volume : VIII, Issue : XI, November - 2019

The effectiveness of a counseling program to reduce anxiety among a sample of female students

Wisal Elbasheer Ibrahim

Abstract :

albahth ean barnamaj libarnama arshada litar qalaq alhasan ladaa eayinat min alttalibat almutafawiqat bikatbat alqismat altaeimati. min ‘iiedad albahitha. tama tahlil natayij albahth bi‘iistikhdam eadad min al‘asalib al‘iihsayiya (nsb) ‘iilaa‘ an takun wa‘iikhtibar (t) lieaynatayn mustaghilatayn, watawasalat albahithat lilnatayij alttalit: tujad furuq dalat ahsayyaan bayn mutawasitat darajat ‘afrad almajmueat altajribat. tujad furuq dalat ahsayyaan bayn mutawasitat darajat ‘afrad almajmueat altajribiat, wamutawasitat darajat‘ afrad almajmueat aldaabitat, ealaa miqyas albahth ean almajmueat lisalih almajmueat aldaabat

Keywords :

Article: Download PDF    DOI : https://www.doi.org/10.36106/paripex/0407312  

Cite This Article:

THE EFFECTIVENESS OF A COUNSELING PROGRAM TO REDUCE ANXIETY AMONG A SAMPLE OF FEMALE STUDENTS, Wisal ELbasheer Ibrahim PARIPEX-INDIAN JOURNAL OF RESEARCH : Volume-8 | Issue-11 | November-2019


Number of Downloads : 182


References :