Volume : VII, Issue : IV, April - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Riti Jain Seth Microbiology
Dr. Ajithkumar. C. S. Pulmonary Medicine
Dr. Tapan Gogoi, Dr. Himadri Das, Dr. Daisy Vishwakarma Ophthalmology
Dr. Sridevi. P, Dr. Jaweria Masood Pathology
Subhayan Lahiri, Sumanta Banerjee Biochemistry
Ponnathpur Lakshmi, Shruti Manjunath Otolaryngology
Dr. N. Pragathi Kumar, Dr. Renu Waghmare, Dr. Sai Sudha. A Medicine
Ram Sagar Shah, Ajay Kumar, Suresh Prasad Sah Surgery
Dr. Ketaki Vyankatesh Kulkarni, Dr. Sandhya S. Kulkarni Microbiology
Dr Garima Agrawal Varshney, Dr Ajit Solanki Paediatrics
TABLE OF CONTENT
Dev Nandan Kumar, Dr. Tanu Tandon Education
Dr. Md. Aynul Hoque Education
Dr. Santosh M. Singh Commerce
Dr. Shivshenker Commerce
Dr. Jakir Hussain Laskar Education
Dr. Jakir Hussain Laskar Education
Dr. A. Latha English
Gujju Rajasekhar, A. Abdul Raheem Economics
Jeffry Chhibber M Mathematics
Anju Adhikari Social Science