Volume : VIII, Issue : IV, April - 2019

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
D. Priyadarshini, Sharanya Ravindran, Nancy Solomon, Joyson Moses Dental Science
Dev Nandan Kumar, Prof. Dr. Mala Tandon Education
M. Chandra, Dr. G. Kanaga Social Work
N. Devi Sangamitra, Dr. G. Sridharan Management
Prabal Jagadeesh Roddannavar English
C. E. Jayanthi Education
Seema Vasant Ketkar Social Science
Kumari Manisha, Vidisha Geography
Dr. S. Andal Education
Neha Gupta Education