Volume : IV, Issue : VIII, August - 2015

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Biljana Ilkovska, Bisera Kotevska, Georgi Trifunov Medical Science
Dr Satish B. Sonar, Dr Rajendra Baitule Medical Science
Edyta Barna Aring Acirc Euro Acirc Acirc , Ma Aring Acirc Euro Aring Acirc Gorzata Ko Aring Acirc Euro Aring Acirc Pa, Bogus Aring Acirc Euro Aring Acirc Awa Radzik Medical Science
Manish Verma, Chanchal, Karamveer, M G Vashist, Kanishk Goyal, Preeti Yadav Medical Science
Dr Thrishuli P. B, Dr Shivanand Reddy K. V, Dr. Gowri. V. R Medical Science
Dr Ankit Jain, Dr Pavan Pandey Medical Science
St Acirc Rcea M. , Russu R. , Munteanu M. Medical Science
Jayakrishnan. S. , Jayanthi Bai. N Medical Science
Mandar Bhausaheb Patil Medical Science
Dr. A. Ramya, Dr. K. V. Seshaiah, Dr. K. Ramalakshmi Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dayal Sandhu Education
Dayal Sandhu Education
Dr. Indu. H, G. Vinitha EDUCATION
John Edward D Rsquo Silva, Dr K G Raja Management
Dr. A. Balu Education
Arun Kohli Management
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Shiny. P, Dr. N. Junior Sundresh Surgery
Razi Ahmad, Sana Rehman, Faran Naim, Mohammad Asad Pharmacology