Volume : V, Issue : XII, December - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Gayatri Tadwalkar, Dr. Priya Bhatia, Dr. Rahul Bhalke, Dr. Tushar Patil Anaesthesiology
Dr. Pawan Kumar, Dr. Arjun Dhiman, Dr. Ambika Dhiman Ayurveda
Sangram Karandikar, Dipesh Goel General Surgery
Dr. Priyadarsene P, Dr. Arumaikannu J, Dr. Usha Rani S Gynaecology
Dr. Pooja Saini, Dr. Sunita Severia, Dr. Suman Meena Medical Science
Kuntal H Jivani Medicine
Pankaj Hans, Rahul Kumar, Sushant Kumar Pathak, Kumar Himanshu, Manjunathswamy, Gaurav Kumar Medicine
Mrs. Florence Nightingale, Dr. Shyamaladevi Manivannan Nursing
Rudresha Ah, Kc Lakshmaiah, Linu Jacob Abraham, Govind Babu K, Loknatha D, Suresh Babu Mc, Rajeev Lk, Lokesh Kn, Ankit Agarwal, Ashok S Komaranchath Oncology
Dr Rini Palve, Dr Priyanka Verma, Dr Sanjay Chandnani Radiology
TABLE OF CONTENT
R. B. Pawar, B. S. Kadam, P. S. Savant Agricultural Science
D. K. Panchal Chemistry
Dr V Sumathi, T Gayathri Economics
Mr. Rakesh Gandra, Prof. C. Venugopal Rao Geography
Mr. Laxmikant M. Sharma, Dr. Shamkant N. Kotkar Management
Dr. Sarat Borah Management
Dr. P. Anbuoli Management
Dr. N. S. V. M. Prabhakara Rao, Dr. B. Syamala Devi Physiology
Mr. S. Joniton, Dr. V. Gopinath Sports Science
R. B. Singh, Pooja. H. Kini, Anuja A. Desale, Swapnil J. Keni, R. V. Gupta. , Suprit S. Narvankar Zoology