Volume : VI, Issue : XII, December - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr Rita Singh Saxena, Dr Anita Arya General Medicine
Mr. S. Vijayakumar, Dr. Ar. Saravanakumar Education
Mr. S. Sathish, Dr. P. S. Nagarajan Management
Mr. Prabhat Ranjan Choudhury, Dr. Anil Kumar Sahu Marketing Management
Mr. M. Hariharan, Dr. R. Ganapathi Commerce
Sandeep N, Dr. H. M. Chandrashekar Management
S. Arabath Ali Commerce
T. K. Ranginy Kumari, Junior Sundresh N. Management
Dr. R. Anandaraman Commerce
Dinesh Madagaonkar, Dr. Sanjaykumar Malagatti Journalism