Volume : VI, Issue : XII, December - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. R. N Garg, Dr. Rajendra Kumar Soni Ayurveda
Dr. Dharambir, Dr Poonam Arora, Dr. Busi Karunanand Biochemistry
Dr Deepti Khanchandani, Dr Madhu Pujar, Dr Sheetal Ghivari, Dr Pallavi Gopeshetti, Dr Asim B Jamadar Dental Science
Dr. V. Kopperundevi, Dr. Senthil Raja, Dr. Shafeer M Shafi General Surgery
Shafeeq Ahmad Khan, Tafseer Ali, Anis Ismail, Serajuddin General Surgery
Dr. Neeti Dutt, Meena Sidhu, Sushil Sharma, Sushant Meenia Immunohaematology
Sharma K. R. , Vishnoi Jagdish, Sharma H. , Verma S. , Bolya Y. K. Medicine
Dr. Shivani A. Patel, Dr. Seema Sharma, Dr. Asna Shaikh, Dr. Saurabh Daseda, Dr. Bharat Zalavadiya, Dr. Krunal Patel Medicine
Dr. Alinathomas, Dr. Hashimali, Dr. Ashwathi. N Orthodontology
Dr. Sukriti Gupta, Dr. Ashish Katiyar Paediatrics
TABLE OF CONTENT
Hrudanand Misra Economics
Shivani Gupta Education
Harbhinder Kaur, Rajneesh Kumar Swami Education
Bhavana Dixit Forestry Science
Dr Rita Singh Saxena, Dr Anita Arya General Medicine
Ishwar Singh History
Dr. Jubeda Mirzaj, Mrs Suman Choudhary History
T. K. Ranginy Kumari, Junior Sundresh N. Management
Neha Arya, Seema Kwatra, Sudha Jukaria Management
Dr. Saugata Sarkar Physical Education