Volume : VI, Issue : XII, December - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Pundareekaksha Rao. P Ayurveda
Dr. Shailendra Kumar Singh, Dr . Mrityunjay Kumar Singh Dermatology
Dr. K. Moogambigai, Dr. S. Shanthi Gynaecology
Dr. Priyank M. Patel, Dr. Vivek C. Patel, Dr. Nirav Z. Chovatiya Internal Medicine
Kumkum Sarkar, Debananda Gonjhu, Sekhar Pal, Soumendra Nath Haldar, Netai Pramanik Medicine
Keshav Singh, Praveen Kumar Baghel, Umesh Pratap Singh Medicine
Dr. Sameer Mhatre, Dr. Sanjay Natu, Dr. Kedar Kulkarni Paediatrics
Dr Ajamal Singh Bhayal Pathology
Dr Chetan L. Rajput, Dr Swati H. Shah, Dr Arun N. Kowale Physiology
Dr. R. Vidhun Raj Barath Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Kamal L. Barik Botany
Dr. Mrs K. Lakshmipriya, Aathira S Nair Commerce
Harbhinder Kaur, Rajneesh Kumar Swami Education
S Durga Ma. English
Dr. Jubeda Mirzaj, Mrs Suman Choudhary History
Dr. K. Rajesh History
Dinesh Madagaonkar, Dr. Sanjaykumar Malagatti Journalism
Dr. S. Syed Rafiq Ahmed, K. Umadevi Management
N. Sathiyendran, Dr. K. Chandrasekar Management
Mr. Prabhat Ranjan Choudhury, Dr. Anil Kumar Sahu Marketing Management