Volume : IV, Issue : II, February - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Adrian Molnar, Diana Sacui, Traian Scridon Clinical Research
Mehmet Salih Sevdi, Meltem Turkay, Tumay Uludag Yanaral, Dogan Kilic, Kerem Erkalp, Aysin Alagol Medical Science
Priyanka Kartari, Sagar Karia, Avinash Desousa, Nandlal Prajapati Medical Science
Aditi Das, Dilip C Nath, Medical Science
Dr Navneet Badoni, Dr Pankaj Sharma, Dr Puneet Gupta, Dr Romesh Gaur, Dr Rajender Medical Science
Dr. Archana S Kasbe, Dr. Sachinkumar M Patankar Medical Science
Dr. J. Sudheer Kumar, Dr. Saya Raghavendra Prasad, Dr. M. Uma Maheswar Medical Science
A. E. Dorofeyev, O. A. Rassokhina, M. S. Kishenya, I. A. Derkach, E. E. Sabodash, E. A. Kiriyan Medical Science
Dr. Sivaresmi Unnithan Md, Dr. P. D. Motiani Md Medicine
Dr. Muzaffari Yasmeen, Shalini Singh Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Moradhvaj Singh Commerce
Dr. Mohd. Abid Siddiqui, Ms. Taiba Ahmad Education
Sachin Sharma, Dr. Ram Singh Management
Nirav R. Vyas, Dr. Vijay H. Vyas Management
Jaya Sharma Management
Dr. Kavita Choudhary, Dr. Priya Gupta, Dr. R. K. Tanwar, Dr. Laxmi Agrawal Pediatrics
Arun Kumar Wadi, D. K. Dureha Physical Education
Dr. Brijesh. N. Chawda Physics
Abhinav Pandya Statistics
G Kiran Kumar, Ds Chakravarthi, V Raj Kamal, G Arjuna, M Vijayalaxmi Surgery