Volume : I, Issue : I, January - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT
Dr. C. S. Yatnalli, Basavaraj, H. Huggi, Prof D. V. Hiremath Commerce
Mayur Patadia Education
P. Hema, S. M. Gangadhar, Prof. K. Ravindranath Engineering
Chirag Dhanji Patel Management
Brijesh Kumar Yadav, Vijay Kumar Pandey Management
Axaybharti N Goswami, Yagnesh Gonsai Management
Dr. C. Y. S. Krishna, Dr. Arup Barman Management
Dr. Viral Shilu Management
Dharmesh N. Chavda Social Science
Shahanshah Gulpham, Social Science