Volume : III, Issue : I, January - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. J. V. Modi, Dr. Hiren K Patel, Dr. Aditya Banta Medical Science
Pragya Rathore, Nandini Phanse, Bhavesh Patel Microbiology
TABLE OF CONTENT
Kavita Rani, Dr. Sanjiv Kumar Commerce
Dr. Nagaraj V. Gudaganavar, Dr. Rajashri S. Gudaganavar Economics
Dr. V. Mallikarjuna Reddy, Dr. B. Raveendra Naik Education
Dr. Intakhab Alam Khan Education
Dr. P. B. Banudevi, Mr. N. Ilango Management
Vanishree M Management
Red. Prof. Dr. Polona Tominc, Ms. Richa Pandit Management
Ashutosh Daga, Abhishek Parikh Management
Dr. M. Venkateswara Rao Management
M. Sc. Pletikosi Auml M. , Phd. Pavelin G. Tourism