Volume : VI, Issue : I, January - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Vishal Joshi Anaesthesiology
Dr. A. Rathna, Dr. Rama Selvam Anesthesiology
Dr. Mritunjay Mundu, Dr. Samir Toppo, Dr. Ajay Kumar Bakhla General Surgery
Dr. Kavitha, Dr. Kalpana Gynaecology
Dr. Navneet Naz, Dr. Sanjay Bedi, Dr. Kuldeepkumar Kaul Medical Science
Dr. Pankaj Hans, Dr. Rahul Kumar, Dr. Sushant Kumar Pathak, Dr. Kumar Himanshu, Dr, Manjunathswamy, Dr. Gaurav Kumar Medicine
Bismi Sonia Nazeer Microbiology
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Dr. Shivraj Ingole, Dr. Prashant Pote, Dr. Vikrant Ingle, Dr. Shilpa Domkundwar Radiology
Dr. Shishir Kumar, Dr. Shreyansh. S. Kothari, Dr. Priti Kapoor Radiology
TABLE OF CONTENT
Ajay J. Deshmukh, Raju M. Patil, Rama S. Lokhande, Dilip H. Ner Chemistry
Mr. S. Thangavel, Dr. P. Arumugaswamy Commerce
Dr. S. Saravanan Economics
M. Nageswara Naik Economics
Dr. Umender Malik Education
Dr. J. Sujathamalini, R. Kesavan Education
Sadiya Yahaya Muhammad, Dr N. Prema Education
S. Sakthivel, K. Salaikarpagamani Mathematics
Pushpalata N. Kanbarkar, Dr. Chandrika K. B. Social Science
Pushpalata N. Kanbarkar, Dr. Chandrika K. B. Social Science