Volume : VI, Issue : I, January - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Gayatri Tadwalkar, Dr Tushar. S. Patil, Dr. Niyati Arora Anaesthesiology
Dr. Swapnil S Mugade, Dr. Anupam Sharma, Dr. Nitin Shah, Dr. Jyoti Mandlik, Dr. Ashwini Ghogare Dental Science
Dr. Rikeeta S. Deshmukh, Dr. Raju G. Chaudhary Dermatology
Dr. K. Kalpana, Dr. M. S. Kavitha Gynaecology
Dr. Saurabh Sultania, Dr. Rajeev Kumar Gupta, Dr. Malini Kulshrestha Medicine
Dr. Leo Minkan Khoya, Dr Rishi Tuhin Guria, Dr. Anima Ranjni Xalxo, Dr Ajit Dungdung, Dr. Ajay Kumar Bakhla Medicine
Bismi Sonia Nazeer Microbiology
Akansha Rana, Pratima Mahaseth, Dr. Narayan Kamath Microbiology
Dr. Shishir Kumar, Dr. Shreyansh. S. Kothari, Dr. Priti Kapoor Radiology
Dr. Ishan Pranay, Dr. Ashutosh Chitnis Radiology
TABLE OF CONTENT
Dalip Kaur, Dr. Vazir Singh Nehra Commerce
Dr. J. Sujathamalini, R. Kesavan Education
Dr. J. Sujathamalini, S. Govindaraj Education
Dr. G. Sivakumar Education
Prof. Rajni Yashwantrao Kshirsagar Management
Soumyakant Dash Management
Dr. Debasish Guha, Dr. Junior Sundresh Management
Tanya Malik Management
Pushpalata N. Kanbarkar, Dr. Chandrika K. B. Social Science
Singh R. B. , Keni Swapnil J. , Narvankar Suprit S. , Desale Anuja A. , Kini Pooja H. , Gupta Ravindra V. Zoology