Volume : VI, Issue : I, January - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Agnes Blessy, Dr. Lakshmi Priya, Prof. Jayakumar Dermatology
Dr. Rikeeta S. Deshmukh, Dr. Raju G. Chaudhary Dermatology
S. M. Saranya, Lakshmi Priya, S. Jayakumar Dermatology
Dr. Mritunjay Mundu, Dr. Samir Toppo, Dr. Ajay Kumar Bakhla General Surgery
Bismi Sonia Nazeer Microbiology
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Dr. Shishir Kumar, Dr. Shreyansh. S. Kothari, Dr. Priti Kapoor Radiology
Dr. Siddhi Patil, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr. Shivraj Ingole, Dr. Prashant Pote, Dr. Vikrant Ingle, Dr. Shilpa Domkundwar Radiology
Dr. Pankaj Yadav, Dr. Abhay Gursale Radiology
TABLE OF CONTENT
Yogesh A. Tawar, Raju M. Patil, Rama S. Lokhande, Dilip H. Ner Chemistry
Meghana E. Mhadaye, R. M. Patil Chemistry
Dr. Jasraj Kaur, Kamaljeet Kaur Education
Dr. J. Sujathamalini, R. Kesavan Education
Dr. Sandeep Kumar Law
Dr. Kiran Kumar Management
Ashok Bantwa Management
Sangeeta Gupta Management
Tanya Malik Management
Dr Raja Goswami, Dr Avyact Agarwal, Dr M L Burman Pediatrics